Historisk arkiv

Nytt anslag på prisveksten i 2019 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

På grunnlag av ny informasjon som har kommet etter utvalgets foreløpige rapport 18. februar, har utvalget gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst.

Utvalget anslår en vekst i KPI på om lag 2,4 prosent i 2019. Utvalget legger til grunn noe mindre nedgang i oljeprisen og større vekst i elektrisitetsprisen fra 2018 til 2019 enn i den foreløpige rapporten. Anslaget på valutakursen er også justert litt.

Tabell 1 viser hvilke forutsetninger som er endret fra foreløpig rapport.

Tabell 1. Viktige forutsetninger for Kvarts-beregningen av konsumprisvekst fra 2018 til 2019. Prosentvis vekst fra året før
  2018 2019 18. februar 2019 12. mars
Importveid valutakurs1 0,1 2,0 2,4
Konsumpriser i euroområdet2 1,7 1,5 1,4
Priser på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne3 1,8 1,0 1,0
Råolje i NOK 28,6 -10,0 -2,0
Elektrisitetspris4 25,6 1,0 3,0

1 Positiv endring betyr depresiering av norske kroner.

2 Anslag hentet fra Consensus Forecasts, 11. februar 2019.

3 Eksportpriser for bearbeidde industrivarer, i utenlandsk valuta (hentet fra Macrobond) sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.

4 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

 

Tabell 2 viser resultatene av modellberegninger for utviklingen i KPI og KPI-JAE i 2019. Slike modellbaserte beregninger vil alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene framover. Med bakgrunn i beregningene og tilgjengelig informasjon anslår Beregningsutvalget en vekst i KPI på om lag 2,4 prosent i 2019. Anslaget i den foreløpige rapporten var om lag 2,2 prosent.

Tabell 2 Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2019. Vekst i prosent fra samme periode året før

  1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Året
KPI 3,0 2,4 2,1 2,1 2,4
KPI-JAE 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4

Kontaktperson

Kontaktperson for ytterligere opplysninger: Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå
Telefon: 488 82 950 
E-post: adne.cappelen@ssb.no