Historisk arkiv

Nytt tiltak skal hjelpe langtidssykmeldte tilbake i jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Et nytt tilskudd til ekspertbistand skal kunne brukes i saker med gjentakende eller langvarig sykefravær. Ordningen trådte i kraft 1. september.

Partene i arbeidslivet og regjeringen ble gjennom IA-avtalen (2019–2022) enige om å bruke 50 millioner årlig til og med 2022 på et nytt tiltak for å forebygge hyppige og lange sykefravær.

– Vi har ikke lykkes godt nok med å få de langtidssyke tilbake i jobb. Vi vet av erfaring at jo lenger en person er borte fra arbeidslivet, jo mindre er sannsynligheten for at vedkommende klarer å komme tilbake i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og legger til:

– Tilskudd til ekspertbistand skal styrke arbeidet med et godt arbeidsmiljø ved å gi spisset bistand til den sykmeldte og bedrifter.

Nøytral tredjepart

Ekspertbistand kan være relevant for arbeidstakere som bruker opp alle egenmeldingsdagene sine uten at man helt forstår årsaken, når arbeidstakere er sykemeldt hyppig, uten at man kan se noe klart mønster i årsakene. Hvis det er uoverensstemmelse mellom hva arbeidstaker opplever at er årsaken til sykefravær, og hva arbeidsgiver tror er årsaken, kan bistand fra en nøytral tredjepart være det som trengs for å finne en løsning. Ordningen er ment å være et supplement til de ordinære tjenestene fra bedriftshelsetjenesten.

– Dette gir mulighet til å få ekstern hjelp. Bedre problemforståelse og tilrettelegging kan bidra til at man kommer seg raskere tilbake til jobb. Det gjelder enten sykmeldingen dreier seg om fysiske eller psykiske plager, sier Hauglie.

Enighet

Eksempler på en ekspert kan for eksempel være en psykolog, ergoterapeut eller ekspert på konflikthåndtering. Arbeidsgiveren og arbeidstakeren må være enige om at de trenger ekspertbistand. Midler til ekspertbistand må søkes hos NAV. Det er satt et makstak på 20.000 kroner per tilfelle. 

Utenforskap

De fleste sykmeldte er sykmeldt i kort tid og går tilbake til arbeid. Men det er en nær sammenheng mellom lange sykmeldinger og overgang til andre helserelaterte ytelser.

– Arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet, og vi vet at tidlig innsats er viktig. Vi har ikke råd til å miste verdifull arbeidskraft til uførhet og utenforskap hvis vi skal bevare bærekraften i velferdssystemet, sier statsråden.

Et forslag til utforming av det nye tiltaket har vært på høring. Arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og andre har kommet med nyttige innspill slik at ordningen skal bli best mulig.