Historisk arkiv

Utvalg skal se på fremtidens arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Advokat Jan Fougner skal lede utvalgsarbeidet. I tillegg til partene i arbeidslivet skal også tre nøytrale eksperter delta i arbeidet.

– Arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet vil teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirke arbeidsplassene våre framover, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Endringene kan handle om hvordan virksomheter organiserer seg, hvilken tilknytning det er mellom de som tilbyr og de som utfører arbeid, og ha betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder. Måten arbeidslivet organiseres på kan være avgjørende for opprettholdelse av den norske modellen og trepartssamarbeidet, noe både Regjeringen og Stortinget har vært opptatt av.

– Det er behov for å gjennomgå slike spørsmål i samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi setter derfor ned et partssammensatt utvalg som skal se nærmere på relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer, samt foreslå eventuelle tiltak. Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie.

Denne tematikken diskuteres både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i EU og ILO. Statsråden understreker at det nå er viktig at relevante utviklingstrekk, eventuelle utfordringer og mulige tiltak gjennomgås samlet med partene i arbeidslivet.

Utvalget skal jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021.

Utvalgets sammensetning og mandat

Leder

Jan Fougner, advokat, Oslo

Øvrige medlemmer

Trude Tinnlund, Landsorganisasjonen i Norge, Fredrikstad

Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad

Henrik Dahle, Unio, Bærum

Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne, Oslo

Silje Stadheim Almestrand, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo

Gry Brandshaug Dale, Kommunesektorens organisasjon, Bærum

Elin Spjelkavik, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo

Kristin Juliussen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo

Karen Modesta Olsen, professor, Bergen

Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen

Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo

Mandat