Historisk arkiv

Hjelpestønad til barn skal ikke lenger reduseres under sykehusopphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen forslår endringer i folketrygdloven slik at hjelpestønaden til barn under 18 år løper uendret også under langvarige sykehusopphold.

Hjelpestønad gis til den som har behov for særskilt tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, og det foreligger et privat pleieforhold. Stønaden faller i dag bort ved innleggelser i institusjon utover tre måneder. Årsaken er at tilsynet og pleien da har vært ansett som overtatt av det offentlige.

– Under et sykehusopphold følger ofte foreldre opp og utfører de samme omsorgsoppgavene som hjemme. Oppholdet kan også føre til at foreldrene får ytterligere pleie- og omsorgsoppgaver. Det er derfor rimelig at barnet beholder hjelpestønaden under både kortvarige og langvarige sykehusopphold, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslaget er en oppfølging av et enstemmig vedtak fattet av Stortinget 11. februar 2021. En enstemmig arbeids- og sosialkomite har vist til at et sykehusopphold ikke kan anses som et avlastningsopphold.

Det foreslås at endringen trer i kraft fra 1. juli 2021. Endringen innebærer at barnet beholder den tidligere innvilgede hjelpestønad uendret under både kortvarige og langvarige sykehusopphold. Forslaget har en årlig merutgift på 14 millioner kroner. Departementet vil komme tilbake med forslag til budsjettmessig håndtering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Fakta

Hjelpestønad er en skattefri stønad. Ordinær sats (sats 1) tilsvarer 14 748 kroner per år. Hjelpestønad til et barn gis bare for omsorgs- og pleiebehov som friske barn i samme alder ikke har. Det kan gis forhøyet hjelpestønad til barn under 18 år. Forhøyet hjelpestønad utgjør to, fire eller seks ganger ordinær hjelpestønad, henholdsvis 29 496 kroner, 58 992 kroner og 88 488 kroner per år.