Historisk arkiv

Nyheter

Innspill til Norges 9. rapport til CEDAW

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ønsker å involvere sivilt samfunn i arbeidet med rapporteringen til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW). Derfor inviterer hun aktører i det sivile samfunn til å gi innspill.

- Jeg synes det er viktig med en åpen prosess og å gi organisasjonene en mulighet til å komme med sine innspill. Dette kan bidra til å belyse og gi en bedre oversikt over de ulike feltene vi rapporterer på, sier Solveig Horne.

Tirsdag 23. juni inviterte statsråden representanter fra ulike organisasjoner til innspillsmøte i forbindelse med utarbeidelsen av Norges 9. rapport til CEDAW. Hun lyttet til organisasjonens innspill, og inviterte dem i tillegg til å gi skriftlige innspill innen 15. august 2015.

Viktige temaer

Blant temaene organisasjonene løftet frem på innspillsmøtet, og som de mener det er viktig at Norge rapporter på, er arbeidsmarkedet og vold mot kvinner. Arbeidsmarkedet er fremdeles kjønnsdelt, kvinnedominerte yrker har lav status og menn dominerer i rollene som næringslivsledere og styreledere. Her trengs det fremdeles en innsats. Det samme gjelder vold mot kvinner. Hver tiende kvinne utsettes for en eller annen form for vold. Mer forebyggende arbeid og bedre voldsofferomsorg bør prioriteres, ifølge organisasjonene.

Skriftlige innspill

Organisasjonene og andre aktører i det sivile samfunn gis anledning til å gi skriftlige innspill til myndighetenes 9. rapport til CEDAW. Fristen for skriftlige innspill er satt til 15. august 2015.

Norske myndigheter er forpliktet til å rapportere på gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon til overvåkningskomitéen. Norge skal rapportere på hvordan rettighetene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon gjennomføres og besvare merknadene fra komiteen på Norges 8. rapport til CEDAW. Videre skal Norge rapportere på oppfølgingen av Beijingerklæring og -handlingsplan og implementeringen av sikkerhetsrådets resolusjon 1325 (2000).

Norges 9. rapport om gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon skal leveres til FN innen 1. februar 2016. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer dette arbeidet. Utkast til rapporten vil bli sendt på en bred høring til høsten.

Organisasjonene bes også om å gi innspill/synspunkter på Norges forberedelser og gjennomføring av møtene FNs kvinnekommisjon (CSW).

Støtte til felles Skyggerapport

BLD har satt av kr 200 000,- som organisasjonene som representerer det sivile samfunn kan søke om for å utarbeide en felles skyggerapport.

- Det er viktig at statens rapport og sivilsamfunnets skyggerapport utfyller hverandre og gir en vurdering av hvordan Norge oppfyller forpliktelsene sine etter konvensjonen, sier Horne.

Organisasjonene oppfordres til å samle seg om en organisasjon som påtar seg ansvaret for å koordinere og sammenstille en eventuell skyggerapport til myndighetenes 9. rapport til CEDAW. Fristen for å søke om midler til skyggerapport er satt til 15. oktober 2015.

Alle relevante bakgrunnsdokumenter i saken finner du her.