Historisk arkiv

Supplerer rettighetsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil supplere og erstatte Rettighetsutvalget med en brukerrepresentant fra NFU og med forskerkompetanse.

Rettighetsutvalget, skal utrede hvordan man kan bedre rettighetene og levekårene til personer med utviklingshemming. Det er første gang på flere tiår at et utvalg er nedsatt for å besvare et så omfattende og viktig mandat for utviklingshemmede.

- Det ble gjort et grundig arbeid med å utnevne et godt kvalifisert utvalg. Det har vært en prosess der både organisasjonene på feltet har vært med hele veien og spilt inn navn. Jeg har stor tro på at utvalget under ledelse av Osmund Kaldheim vil levere en god og grundig utredning som oppfyller mandatet og Stortingets intensjoner, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Det har vært lagt opp til bred involvering av både organisasjoner og enkeltpersoner gjennom referansegruppen og gjennom direkte dialog med utvalget.

- Jeg synes det er beklagelig at professor Sandvin har trukket seg fra utvalget. Jeg har merket meg at flere mener at rettighetsutvalgets nåværende sammensetning ikke ivaretar brukeres og pårørendes interesser godt nok. Jeg ser at utvalgets arbeid påvirkes av denne uroen og at framdrift og arbeidsro sto i fare. Dette vil ingen være tjent med, minst av alt mennesker med utviklingshemming, sier statsråden

- Nå når et medlem har trukket seg, ønsker jeg å justere utvalget for å skape nødvendig ro rundt utvalgets arbeid. Jeg har tatt kontakt med NFU, som er den største brukerorganisasjonen, om representasjon i utvalget. Dette innebærer at det legges til rette for en plass i utvalget til disposisjon for NFU direkte, slik det har vært etterspurt både fra flere hold sier Horne.

Det arbeides nå med å finne en forsker som kan gå inn i utvalget.

Les mer om Rettighetsutvalget her.