Rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget leverte sin NOU "På lik linje" 3. oktober 2016. Utvalget ble oppnevnt 3. oktober 2014, og skulle analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Utvalget ble opprettet som et resultat av Stortingets behandling av Meld. St. 45 (2012-2013): Frihet og likeverd. 

Utvalget skal legge fram forslag til tiltak som er nødvendige for å imøtekomme utfordringer på feltet og sikre at de politiske målene oppnås.

Utvalget ledes av Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune, og har i alt 9 medlemmer. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Utvalget skal særlig vurdere tiltak på områdene selvbestemmelse, rettssikkerhet, kvalitet i opplæringen, deltakelse i arbeid, god helse og omsorg, om mennesker med utviklingshemming får oppfylt retten til privat- og familieliv.

Les mer om utvalget her.

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming består av:

  1. Osmund Kaldheim (utvalgsleder), rådmann i Drammen kommune
  2. Sissel Stenberg, kommunepolitiker i Stavanger
  3. Gunn Strand Hutchinson, dosent i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland og tidligere nestleder i NFU
  4. Torill Vebenstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland
  5. Mona Keiko Løken, rettsfullmektig i Trygderetten
  6. Rune Øygarden, enhetsleder for arbeid/aktivitet og voksenopplæring i Ringsaker kommune
  7. Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef
  8. Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen
  9. Bernadette Kumar, lege og direktør ved Nakmi
  10. Jostein Rosfjord Askim, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo