Historisk arkiv

Ansvar, frihet og valgmuligheter for familiene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la i dag fram regjeringens familiemelding. Meldingen løfter fram familien som samfunnets grunnleggende enhet, byggestein og verdiformidler. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram for Stortinget.

- Mye har skjedd i samfunnet siden 2003. Familiene har blitt mer mangfoldige, vi lever i en digital hverdag og utforming av politikken må ta hensyn til endringene. Det er avgjørende at barn og familier får tidlig hjelp til å forebygge problemer. Satsingen på de familienære tjenestene som helsestasjonene og familievernet er helt sentral. Trygge foreldre gir trygge barn, sier Solveig Horne.

 Regjeringens familiepolitikk bygger på at:

 •  familiene tar de beste valgene selv,
 • familierettede ordninger skal være fleksible og gi valgfrihet,
 • familier som strever skal få riktig hjelp til rett tid,
 • forebygging av konflikter og dårlig helse er viktig og samfunnsøkonomisk riktig,
 • trygge foreldre som mestrer egne liv gir trygge barn,
 • deltakelse i arbeidslivet gir gode rammer rundt familiers liv

Det er første gang at generasjonssamspillet, besteforeldre, aleneboere og storbarnsforeldre omtales i en stortingsmelding om familier.

- Store endringer til tross, så står familien som institusjon sterkt. Barns posisjon i familiene og samfunnet er styrket. Frivillig arbeid for og med barn og unge, er en grunnplanke i lokalsamfunn og utvikling av demokratiet. Samtidig er det viktig at de som strever får hjelp. Jeg er spesielt bekymret for de fattige familiene med barn, og dem som utsettes for vold og omsorgssvikt, sier Horne.

Regjeringen vil:

 • etablere en nettbasert, lett tilgjengelig og kunnskapsbasert rådgivningstjeneste for foreldre.
 • ha økt samarbeid mellom de ulike familienære tjenestene.
 • gjennomgå alle foreldre-, samlivs- og familierettede kurs som mottar offentlig støtte.
 • utvikle veileder for faglig innhold og kvalitet i krisesentertilbudet, og utarbeide en forskrift for fysisk sikring av lokaler, og igangsette utviklingsprosjekter.
 • vurdere å lovfeste forebyggende arbeid ved familievernkontorene.

Statsråden understreker at respekten for de mange ulike familieformene i dagens samfunn står sentralt, og hun vil løfte fram familien som en egen verdi i den politiske debatten.

- Målet er å invitere Stortinget til en bred og helhetlig debatt om familieverdier, familiers ansvar, frihet og valgmuligheter. En god, mangfoldig og helhetlig familiepolitikk legger grunnlaget for livskvalitet for den enkelte, og kan gi store helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster, sier Horne.

Meld. St. 24 (2015-2016) Familien - Ansvar, frihet og valgmuligheter