Meld. St. 24 (2015–2016)

Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer. Meldingen løfter valgfrihet for familiene, tilgang til riktig hjelp til rett tid, generasjonssamarbeid og betydningen av besteforeldre. Barnets rett til en god oppvekst er sentralt. Meldingen understreker behovet for en tilgjengelig familieverntjeneste av høy kvalitet med vekt på forebygging. Det skal utvikles god og relevant foreldrerådgivning rettet mot både småbarns- og storbarnsforeldre. Videre omtales trygt foreldreskap, fleksibilitet i de familiepolitiske ordningene og målrettet arbeid overfor lavinntektsfamilier. Meldingen behandler koordinert innsats mot vold i nære relasjoner, demografiske utfordringer og internasjonalt samarbeid om familiepolitikk, herunder familier med tilhørighet til flere land. Meldingen er i første rekke et verdidokument som samler kunnskap fra sju departementers ansvarsområder og gir retning for framtidens familiepolitikk.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget