Historisk arkiv

Delegasjon fra Litauen på barnevernsmøte i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den siste tiden har flere barnevernssaker med barn fra østeuropeiske familier vakt medioppmerksomhet i utlandet.

Mandag 18. januar inviterte statssekretær Kai-Morten Terning en delegasjon fra Litauen til et møte om barnevern og barnevern over landegrensene. Delegasjonen besto blant annet av statssekretær Algirdas Šešelgis i Sosial- og arbeidsdepartementet (Ministry of Social Security and Labour of Lithuania) og direktøren for State Child Rights Protection and Adoption Service.

– Det er viktig å formidle hvordan barnevernet og det norske systemet fungerer, sier Terning.

– Departementet får ofte spørsmål om konkrete barnevernsaker, men vi har ikke myndighet til å gå inn i eller påvirke barnevernsaker i kommunene. Det er Fylkesnemndende for barnevern og sosiale saker som avgjør saker om omsorgsovertakelser, og nemndene er uavhengige og kan ikke instrueres. Leder for Fylkesnemndene, Pernille Pettersen Smith, vil være der å snakke om nemndenes arbeid.

På møtet ble det også snakket om de nye retningslinjene for barnevernsaker der barn har tilknytning til flere land. Retningslinjene gir informasjon om hvordan barneverntjenestene skal undersøke og følge opp barn med tilknytning til flere land, hvordan de skal samarbeide med utlendingsmyndighetene hvis barnet har en pågående utlendingssak og hvordan de skal håndtere henvendelser fra utenlandske myndigheter, særlig ambassader.

– Rundskrivet slår blant annet fast at barneverntjenesten alltid skal forsøke å kontakte barnets familie i utlandet før de starter en sak om omsorgsovertakelse, sier Terning.

Haagkonvensjonen 1996 var også tema for møtet. Regjeringen arbeider for at Norge skal ratifisere Haag 96 i løpet av 2016. Ved ratifikasjon vil Norge få regler om frivillige plasseringer i fosterhjem i andre konvensjonsland. Det vil også bli regler om frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon i Norge på bakgrunn av vedtak truffet i et annet konvensjonsland. En barnevernssak vil også unntaksvis kunne overføres til et annet konvensjonsland når dette blir ansett å være til barnets beste. Konvensjonen har regler om samarbeid og informasjonsutveksling med andre konvensjonsland.

Tidligere på dagen besøkte den litauiske delegasjonen Jong ungdomshjem og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å lære mer om hvordan det norske barnevernet arbeider.

 Statssekretær Kai-Morten Terning (t.v.) og statssekretæren i det litauiske Sosial- og arbeidsdepartementet, Algirdas Šešelgis.