Historisk arkiv

Gode innspill til strategi mot hatefulle ytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Som et ledd i regjeringens arbeid med en strategi mot hatefulle ytringer, inviterte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til innspillmøte om hatefulle ytringer torsdag 21. januar.

- Hatefulle ytringer som begrenser den enkeltes deltakelse i det offentlige rom er et tap for det offentlige ordskiftet og for demokratiet. I dag har jeg fått mange gode innspill som regjeringen vil ta med seg videre i arbeidet mot hatefulle ytringer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

I november lanserte statsminister Erna Solberg og statsråd Solveig Horne en politisk erklæring mot hatytringer. Med erklæringen har regjeringen forpliktet seg til innsats for å bekjempe ytringer som sprer hat. Mange av arbeidslivets parter, politiske partier, sentrale aktører innen frivilligheten, skole- og utdanningssektoren, justissektoren og media og en rekke enkeltpersoner, har sluttet seg til den politiske erklæringen.

- Ytringsfriheten står sentralt i Norge og den er vernet i Grunnloven. Det innebærer at vi må tåle skarpt formulert uenighet og ytringer, som av noen kan oppfattes som krenkende, men vi skal ikke spre eller oppfordre til hat, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne

I åpningsinnlegget understreket statsråden at ytringsfriheten og den offentlige samtalen skal gi rom for at alle stemmer kan komme til orde, men at hatefulle ytringer kan motvirke nettopp dette, og må bekjempes. Representanter fra ulike miljøer og organisasjoner var samlet på Fornebu for å komme med sine innspill til arbeidet med strategien.  Statssekretærer fra statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Kulturdepartementet var også tilstede.

- Dagens møte er en viktig milepæl i arbeidet med denne strategien, sier statsråd Horne.

I forbindelse med arbeidet er det også åpnet en innspillsside der man kan komme med innspill til strategien fram til 4. februar.

Sist regjeringen inviterte til rundebordskonferanse om hatefulle ytringer var i november 2014. Møtet la grunnlaget for regjeringens beslutning om videre innsats for å bekjempe hatefulle ytringer. 

Torsdag 21. januar inviterte barne- og likestillingsminister Solveig Horne til innspillsmøte om hatefulle ytringer.