Historisk arkiv

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

- Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Planen vil være todelt med en strategidel og en handlingsplandel. Strategidelen vil se på hvordan sikre samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Handlingsplandelen skal inneholde konkrete tiltak for å bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser, herunder personer med utviklingshemming.

636 000 personer i alderen 16-66 år har en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mellom 15-18 prosent av befolkningen. God samordning på dette feltet er viktig for å sikre helhetlige og likeverdige tjenester og gode liv for den enkelte.  

- I arbeidet med planen er jeg opptatt av å involvere organisasjonene og sivilt samfunn. Deres innspill er viktige i det videre arbeidet, sier statsråd Horne.

I dag har statsråd Horne og representanter fra berørte departementer hatt rundebordmøte med FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede. Tema for møtet var koordinering og samordning av politikken for personer med funksjonsnedsettelse.

På lik linje

I oktober 2016 overleverte Rettighetsutvalget sin NOU "På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" . Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer oppfølgingen av utvalgets forslag opp mot de andre sektordepartementene. I tillegg følges utredningen blant annet opp gjennom strategiplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser som også inkluderer personer med utviklingshemming.

Statusrapport

For første gang siden 2001 presenterer regjeringen i dag en statusrapport om innsatsen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rapporten viser innsatsen på tvers av sektorer og departement.

- Regjeringen har en rekke tiltak og innsatser rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede. Denne rapporten viser helheten i det arbeidet som gjøres på dette viktige området, sier Horne.

Les rapporten her.