Historisk arkiv

Nyheter

Voksne har også et ansvar for å bekjempe hatytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Hatytringer er et stort problem, både blant unge og voksne. I dag ble nettsiden hatytringer.no lansert. Nettsiden inneholder informasjon om hatytringer og tips og råd til unge og voksne som blir utsatt for hatytringer.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lanserte i dag kampanjen ikkegreit og den nye nettsiden hatytringer.no på Ny Krohnborg skole i Bergen sammen med blogger Amalie Olsen.

Ikke greit
Amalie Olsen har den siste uken frontet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets kampanje ikkegreit med unge som målgruppe. Nå starter en ny del av kampanjen som skal handle om hvordan foreldre og andre voksne kan engasjere seg i arbeidet mot hatefulle ytringer. Samtidig lanserer regjeringen nettsiden hatytringer.no. Nettsiden er et av tiltakene i regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.

Statsråd Horne er glad for at Amalie snakker om hatytringer.

-  Ytringsfriheten står sterkt og den skal vi verne om. Vi må tåle en skarp formulert debatt, men vi skal ikke akseptere hatytringer. Jeg er opptatt av at de unges stemmer skal bli hørt og at de som opplever hatytringer må si ifra til enten foreldre eller lærere, sier Horne.

På hatytringer.no er det nyttig informasjon om tematikken og om hvor du skal henvende deg om du opplever hatytringer. Ulovlige hatytringer skal meldes til politiet. Politiet skal prioritere og ta hatkriminalitet på alvor.

I kampanjen ikkegreit fikk Amalie Olsen påtegnet hatytringer på kroppen. Hun synes det var viktig å være med på kampanjen.

- Det var viktig for meg å fronte denne kampanjen fordi jeg som mange andre får hat, og det synes ikke på utsiden. Ved å tegne disse ordene på kroppen min, viser jeg at jeg bærer alle de stygge ordene med meg hver dag. Jeg synes ikke hat er greit, hat er med på å bryte ned en person, sier hun.

Voksne har et ansvar
Det er viktig at voksne også engasjerer seg i dette og skolen har et særlig ansvar.

- Arbeidet med å bekjempe hatefulle ytringer i skolen er noe jeg ser svært alvorlig på. Lærere bør ha god kunnskap om hva mange unge opplever i sosiale medier i dag. Jeg håper Amalies erfaringer kommer til nytte i dette arbeidet og at nettsiden hatytringer.no brukes aktivt i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Horne oppfordrer også foreldre til å være gode rollemodeller.

- Hatytringer er et alvorlig problem og det er viktig at voksne har god kunnskap om hva mange unge opplever. Samtidig har voksne også mye å lære. Vi som er foreldre har ansvar for å være gode forbilder både på nett og hvordan vi snakker hjemme, sier hun.

Regjeringens innsats mot hatytringer

  • I november 2016 lanserte barne- og likestillingsminister Solveig Horne regjeringens strategi mot hatefulle ytringer med tiltak rettet mot kunnskapsutvikling, rettssystemet, møteplasser, barn og unge, mediesektoren og arbeidsliv.
  • Målsettingen med strategien er å legge til rette for en god offentlig meningsutveksling, og bidra til å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer.
  • Hatytringer.no vil inneholde informasjon om arbeidet og fungere som en møteplass for å dele kunnskap.
  • Regjeringen vil styrke kunnskapsgrunnlaget om hatefulle ytringer. Dette er viktig for å utvikle egnede og målrettede tiltak for å motvirke hatefulle ytringer.
  • Hatkriminalitet skal ha prioritet i alle politidistrikt, sidestilt med annen alvorlig integritetskrenkende kriminalitet. Bosted skal ikke ha betydning for hvordan hatkriminalitet forebygges, etterforskes og i retteføres.
  • Definisjon og registreringsrutiner for hatkriminalitet skal være felles i alle landets politidistrikter. Politidirektoratet skal lage en veileder for politiets registrering av hatkriminalitet. Det skal regelmessig offentliggjøres statistikk som viser utviklingen for hatkriminalitet fra anmeldelse gjennom alle ledd i straffesakskjeden.