Historisk arkiv

Nyheter

Ny vurdering av avviste krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Mer enn 60 tros- og livssynssamfunn har fått avvist krav om statstilskudd for 2019 fordi de ikke overholdt kravfristen 1. mars. Mange har påklaget dette. Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) åpner for at disse nå kan få behandlet kravene. Barne- og familiedepartementet vil også gi en ny mulighet for de som eventuelt unnlot å kreve tilskudd fordi fristen hadde løpt ut.

Statsråd Ropstad viser til at det er flere faktorer som har gjort 2019 til et annerledes år, og som har medført at det er betydelig flere avvisningssaker i år enn tidligere år. Dette kan ha sammenheng med at det i år ikke er sendt ut en påminnelse om at fristen er 1. mars slik praksis har vært tidligere år, og at fylkesmennenes informasjon til tros- og livssynssamfunnene om at de ikke ville få en påminnelse i år har vært noe varierende. I tillegg kan sammenslåingen av fylkesmannsembeter ha medført noe forvirring om hvor samfunnene skulle sende kravene. 

- Det er disse faktorene som samlet er bakgrunnen for at vi nå har gjort en ny vurdering. Etter grundige avveininger har jeg landet på at disse tros- og livssynssamfunnene bør få behandlet sine krav om tilskudd for 2019, sier statsråd Kjell Ingolf Ropstad og understreker:

- Det at jeg nå åpner for å behandle de forsinkede kravene, er på grunn av de spesielle omstendighetene i 2019 og signaliserer ingen ny praksis når det gjelder for sent innsendte krav.

  • BFD instruerer fylkesmannsembetene om at alle krav om tilskudd skal realitetsbehandles, uavhengig av om kravet var fremsatt innen fristen 1. mars 2019.
  • Tros- og livssynssamfunn som av ulike grunner ikke sendte inn krav om statstilskudd for 2019, men som vil ønske dette når det blir kjent at det likevel åpnes for å behandle krav mottatt etter fristen, gis en frist på tre uker til å fremme et eventuelt krav.
  • BFD og fylkesmannsembetene opphever vedtakene om avvisning av krav om statstilskudd på grunn av oversittet frist.

Tros- og livssynssamfunnene som har fått avvist tilskuddskravet sitt, trenger i utgangspunktet ikke gjøre noe. Fylkesmennene skal nå behandle kravene og vil ta kontakt med samfunnene dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon.

Samfunn som unnlot å kreve tilskudd fordi kravfristen hadde løpt ut, vil kunne fremme et krav innen en ny frist på tre uker. Det vil bli gitt informasjon om dette fra fylkesmennene skriftlig og eventuelt også per telefon, det blir lagt info på deres hjemmesider og på regjeringen.no. Det er kun samfunn etablert og med medlemslister per 1. januar 2019 som kan sende inn krav om tilskudd innen den nye fristen. Eventuelle krav skal sendes til Fylkesmannen på vanlig måte.

Departementet understreker at samfunnene har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med vilkårene for som følger midler fra det offentlige og den informasjonen som sendes ut fra fylkesmannsembetene. Samfunnene har et selvstendig ansvar for at fylkesmannen har oppdatert informasjon om samfunnet og kan nås via kontaktinformasjonen som er oppgitt til fylkesmannen. At avviste krav nå skal realitetsbehandles, og at det i tillegg åpnes for nye krav, vil trolig medføre noen forsinkelser blant annet i utbetaling av tilskudd fra kommunene.

Tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke omfatter mer enn 800 samfunn og mer enn 650 000 medlemmer. På grunn av den årlige, samlede kontrollen av samfunnenes medlemslister og de etterfølgende tilskuddsutbetalingene basert på resultatene av denne, er fristen for å kreve tilskudd ufravikelig. Blant annet er dette viktig for å sikre at det ikke gis tilskudd for dobbeltmedlemsskap, og at tilskuddet kan tildeles innen en rimelig tid. Kravfristen 1. mars vil fortsatt være ufravikelig i årene fremover.