Historisk arkiv

Styrker samarbeidet om forbrukernes rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Forbrukernes rettigheter skal bli bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. I dag la regjeringen frem en proposisjon for Stortinget med forslag til lovendringer som skal styrke forbrukervernsamarbeidet.

Gjennom lovendringene innfører Norge EU-forordning 2017/2394, som gir regler for samarbeidet mellom myndigheter i EU/EØS-området ved lovbrudd som berører forbrukere i flere medlemsland.

– Dette betyr blant annet at norske organer som håndhever forbrukerregler, for eksempel Forbrukertilsynet, kan reagere raskere og mer effektivt ved brudd på forbrukerreglene, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

De nye reglene sikrer at forbrukernes rettigheter blir bedre ivaretatt på tvers av EU/EØS. Håndhevingsorganene i de ulike landene skal varsle hverandre og dele informasjon for å avdekke og stanse lovbrudd.

Håndhevingsorganene vil stå bedre rustet til å beskytte forbrukerne i deres digitale hverdag, og de får en utvidet adgang til å kreve opplysninger og ilegge sanksjoner. De skal også kunne gå i dialog med næringsdrivende om kompensasjon til forbrukere som er berørt av et lovbrudd.

Som en siste utvei skal håndhevingsorganene kunne begjære domstolene om å pålegge tredjeparter, som internettleverandører, å gjennomføre tekniske tiltak for å stanse digitale brudd på forbrukerreglene.

Lovendringene berører Forbrukertilsynet, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Lotteritilsynet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen.

Les Prop. 8 LS (2019–2020)