Historisk arkiv

Foreløpig forskrift for barnevernet og fylkesnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne- og familiedepartementet

Regjeringen gjør midlertidige endringer i barnevernloven for raskt å kunne hjelpe barn og familier som følge av redusert kapasitet i barnevernet under koronautbruddet.

Barnevernet må være i stand til å ivareta sine oppgaver overfor særlig utsatte barn og unge, selv om tjenestene i ulik grad blir og kan bli rammet som følge av Covid-19. Overholdelse av forskrifter, tiltak og anbefalinger fra myndighetene om å redusere spredning av koronaviruset, gjør at det ikke er mulig for alle barnevernstjenester å ivareta oppgavene etter loven.

- Sykdom og karantene som følge av koronautbruddet kan i ytterste konsekvens bety at barnevernet eller fylkesnemnda ikke kan gi barna en trygg og forsvarlig oppfølging. Denne midlertidige forskriften er en sikkerhetsventil for å sikre at barnas behov blir ivaretatt under koronakrisen. Vi må ha disse mulighetene for å sikre barnas beste i en situasjon som raskt kan oppstå, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ropstad understreker at bruken av de unntakshjemler som fastsettes må vurderes konkret slik at normal aktivitet og kvalitet opprettholdes der dette er mulig.

Det er store variasjon i hvor hardt barneverntjenestene per i dag er rammet, ut fra blant annet geografi og tjenestenes størrelse. Dette situasjonsbildet kan imidlertid endres raskt. Fylkesnemndenes virksomhet er allerede kraftig redusert som følgene av Covid-19-utbruddet. Derfor er det nødvendig med en midlertidig forskrift for barnevernet og fylkesnemnda.

Endringene gjelder:

  • utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør i fylkesnemndene
  • utvidet adgang til at saker i fylkesnemndene kan avgjøres etter en kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling
  • adgang til at rådslagning og avstemning i fylkesnemndene kan skje i fjernmøte
  • utvidet frist for barnevernstjenesten til å fremme begjæring om tiltak til fylkesnemnda etter akuttvedtak
  • myndighet for Bufetat til å flytte barn mellom institusjoner
  • forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon 

Her kan du lese kongelig resolusjon.