Historisk arkiv

Utlysning: Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet utlyser 5,4 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv. samt kommuner kan søke om tilskudd.

Det lyses ut midler til:

  • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter
  • Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske tema
  • Tiltak som kan stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer

For nærmere informasjon om hvilke tiltak som omfattes av ordningen, krav til søknaden og rapportering, vises det til regelverket for tilskuddsordningen.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner.

Søknadsfristen er 25. juni 2020. 

Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@bfd.dep.no. Dette søknadsskjemaet må benyttes.