Historisk arkiv

Svar på spørsmål nr. 2 til Snorre Serigstad Valen vedrørende innskuddsgarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Spørretimespørsmål og svar

Svar på spørsmål nr. 2 til spørretimen 13.11.2013 fra representant Snorre Serigstad Valen vedrørende innskuddsgarantiordningen.

Svar på spørsmål nr. 2 til spørretimen 13.11.2013 fra representant Snorre Serigstad Valen vedrørende innskuddsgarantiordningen.

 

Spørsmål:

 

Stortingets president

Garantiene for norske bankinnskudd er viktig for stabilitet og trygghet i den norske økonomien. EU jobber med nye regler for innskuddsgaranti for bankinnskudd, noe som kan føre til et press for å svekke den norske ordningen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske interesser blir ivaretatt i den pågående forhandlingen i EU?

 

Svar:

 

President

I Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Solide banker og en god og troverdig innskuddsgarantiordning er viktige deler av norsk finansregulering, og bidrar til stabilitet og ro rundt bankene. Særlig er dette viktig i økonomiske nedgangstider. Jeg vil følge opp det gode arbeidet som, med støtte fra alle partiene på Stortinget, hittil er gjort for å få beholde den norske innskuddsgarantiordningen. Dette har jeg også tydelig understreket i den tilleggsproposisjonen som regjeringen la frem sist fredag.

 

I EU er dekningsnivået for innskuddsgarantiordninger harmonisert til 100 000 euro i alle EU-land. Bestemmelsen er foreslått videreført i en større revisjon av innskuddsgarantidirektivet som det nå arbeides med i EU. Europaparlamentet tok ved første gangs behandling av saken i februar 2012 inn en bestemmelse som ivaretar Norges behov for å beholde gjeldende dekningsnivå. Kort tid før regjeringsskiftet har Europaparlamentet og Rådet gjenopptatt trilogforhandlinger om innskuddsgarantidirektivet.

 

Finansdepartementet ble i begynnelsen av oktober kjent med at det i disse trilogforhandlingene mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ble drøftet en konkret overgangsordning for Norge der historiske innskudd per en viss dato kan beholde gjeldende dekningsnivå i fem år fra direktivet trer i kraft.

 

Jeg vil fortsette å arbeide aktivt for at Norge kan videreføre vår innskuddsgarantiordning på permanent basis. Men vi kan ikke lukke øynene for den diskusjonen som faktisk skjer i EU. Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle sentrale personer som deltar i trilogforhandlingene for å understreke at den nye regjeringen fullt ut støtter den forrige regjeringens arbeid i denne saken. Videre argumenter jeg både på prinsipielt og praktisk grunnlag mot en deling mellom historiske og nye innskudd. Et slikt skille vil være umulig å innføre, noe Finans Norge har understreket i sitt brev 5. november 2013 til partene i trilogforhandlingene.

 

I brevet jeg nå har sendt, tar jeg også til orde for at en eventuell overgangsperiode må gjøres mye lengre enn fem år. Etter de siste direktivutkast vi er kjent med, opererer EU selv med overgangsregler fram til 2027. Det er først da at EU selv kan snakke om harmoniserte regler i EU.

 

En god og troverdig innskuddsgarantiordning bidrar til at kundene kan stole på at sine bankinnskudd er trygge, og til at bankinnskudd er en god og stabil kilde til finansiering for bankene. Dette ønsker vi å opprettholde, og jeg vil derfor fortsette arbeidet for å bevare nåværende garanti også i fremtiden.