Historisk arkiv

Svar på spm. 1660 fra representanten Lars Haltbrekken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Elbilfordelene

Det vises til spørsmål fra representanten Lars Haltbrekken til statsministeren som hun har bedt meg svare på.

Spørsmål:
Det har den siste tiden vært en diskusjon blant regjeringspartiene om elbilfordelene. Mener regjeringen det er et problem at stadig flere velger bort forurensende biler og isteden velger elbil, eller er dette i tråd med regjeringens og Stortingets politikk og har statsministeren flere eksempler på tiltak for utslippskutt som fungerer så godt at det er på tide å avslutte dem?

Begrunnelse:
Leder i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H), sa i Politisk kvarter onsdag 15. mai at «problemet er at politikken har virket så bra at vi nå har 200 000 elbiler på veiene», og uttalte videre at det skal koste det samme å bruke elbil som bensin- og dieselbil.

Statsråd Ola Elvestuen uttaler til NTB at regjeringen ikke skal gjøre noen endringer som stanser det skiftet til elbiler som Norge nå gjennomfører.

Norske myndigheter har satt som mål at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler, og Norge skal halvere utslipp fra transport innen 2030. I 2018 var 92,8 prosent av bilene i Norge bensin- eller dieselbiler, til tross for at elbiler står for 46 prosent av nybilsalget per 12 mai 2019. I 2018 var salgsandelen 31 prosent. Det er også store variasjoner mellom fylkene. Men faktum er at flertallet nye biler i Norge er altså fortsatt bensin og diesel, og disse utgjør fortsatt nesten hele bilparken.

Svar:
Regjeringen bruker avgiftssystemet aktivt til å stimulere overgang til null- og lavutslippsbiler. I Revidert nasjonalbudsjett 2015 la regjeringen frem en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. Her ble det lagt frem prinsipper og retning for bilavgiftene. Det ble varslet en omlegging av engangsavgiften i miljøvennlig retning. I de etterfølgende budsjettene har regjeringen fulgt opp dette og benyttet avgiftsendringer som virkemiddel for å stimulere valg av mer miljøvennlige biler. Elbiler har betydelige fordeler i skatte- og avgiftssystemet, blant annet fritak for merverdiavgift og engangsavgift. Fra og med 2018 har elbilene også fritak for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift.

Under denne regjeringen har andelen elbiler av nye personbiler økt fra knapt 6 pst. i 2013 til 31 pst. i 2018 og 46 pst. de fire første månedene i år. Det er nå registrert over 200 000 elbiler. Økningen i elbilandelen er en ønsket endring. Det er i tråd med at det i Granavolden-plattformen er lagt til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025. Dette målet er betinget av teknologisk fremgang.

De betydelige avgiftsfordelene betyr at oppgangen i elbilandelen også har konsekvenser i form av reduserte avgiftsinntekter. I den helhetlige gjennomgangen ble det blant annet angitt at dagens fordeler for nullutslippsbiler over tid må fases ut. I Granavolden-plattformen står det at regjeringen vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene. Her varsles det også at regjeringen vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Dette vil regjeringen komme tilbake til i kommende budsjetter.

 

Med hilsen
Siv Jensen