Historisk arkiv

Svar på spørsmål 1070 fra stortingsrepresentant Gjelsvik om tips

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Om tips

Jeg viser til brev 25. februar 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik:

Alle partiene på Stortinget og fagbevegelsen er enig om at arbeidstakernes rettigheter best ivaretas ved at tips skattlegges. Men flere arbeidsgivere krever utover skatteutgiften også administrasjonsgebyr fra de ansatte i forbindelse med tips. Mener statsråden at slike gebyrer er rimelige, og vil hun foreslå å forby arbeidsgivere å ta slike gebyrer?

Begrunnelse:

Mange mener at ansatte i blant annet serveringsbransjen i stedet for tips burde få høyere lønn. Likevel velger de aller fleste serveringssteder i Norge fortsatt å ta imot tips i stedet for å kompensere de ansatte gjennom økt lønn. Når et serveringssted tar dette valget, synes det merkelig at det er de ansatte - og ikke serveringsstedet - som skal bære administrasjonskostnadene ved tipsordningen. Det generelle prinsippet er jo at de som har og tar et valg, selv må ta konsekvensen av dette.

Statsråden økte selv avgiftene for folk flest med 6,6 mrd. kroner i løpet av sine første fem år i regjering. Mener hun det er rimelig at vanlige arbeidsfolk også skal måtte betale store gebyrer og avgifter til sine egne arbeidsgivere, eller vil statsråden ta initiativ til å forby slike gebyrer som er omtalt over.

Svar:
Jeg er glad for at det er bred enighet om at tips skattemessig bør behandles som annen lønn. Dette bidrar til mer ordnede forhold i arbeidslivet.

Jeg skal ikke ha for sterke oppfatninger om hvordan arbeidsgivere og ansatte som mottar tips bør innrette seg. Dette er noe partene selv bør ha stor grad av frihet til å avtale, innenfor de rammer som følger av eksisterende lovgivning og tariff- og arbeidsavtaler mv. Jeg kan for øvrig ikke se at dette stiller seg vesentlig annerledes enn for andre former for avlønning. Som representanten er inne på, kan det være et godt alternativ å la de ansatte få en større andel av lønnen fast.

Jeg vil for øvrig minne om at arbeidsgiver – uavhengig av endringene i den skattemessige behandlingen av tips – siden 1. januar i år har hatt plikt til å holde oversikt over all innkommet tips og å føre dette i dagsoppgjøret. Dette følger av en endring i bokføringsforskriften og gjelder både for tips som er betalt elektronisk og tips som er betalt med kontanter. Når arbeidsgiver uansett skal holde oversikt over all innkommet tips, har jeg vanskelig for å se at skattereglene medfører særlig økte administrative kostnader, som eventuelt kunne begrunne et gebyr.

Med hilsen

Siv Jensen