Historisk arkiv

Om statssekretær Pedersens habilitet og kundeliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen har vært svært oppmerksom på mulige habilitetsspørsmål i sin rolle som statssekretær i Finansdepartementet, og informerte allerede første dag departementet om forhold som eventuelt kan reise habilitetsspørsmål.

Departementet har foretatt en gjennomgang av hans kundelister og økonomiske interesser og funnet at det ikke foreligger noen grunn til et generelt saksforbud på enkeltområder. Spørsmålet om habilitet vil bli løpende vurdert i forbindelse med saker der det måtte være behov for det. Det vil blant annet kunne dreie seg om saksbehandling knyttet til kunder som Pedersen har hatt i nær fortid og Arctic Securities.

Det foreligger flere innsynsbegjæringer knyttet til Jon Gunnar Pedersens kundeliste hos Arctic Securities. Arctic Securities virksomhet omfattes av verdipapirhandelloven. Taushetspliktbestemmelsene i verdipapirhandelloven (§10-9) omfatter kundeforhold. Lovens taushetsplikt § 10-9 gjelder imidlertid ikke forhold som er allerede er kjent. Etter verdipapirhandellovens § 3-4 er det taushetsplikt om innsideopplysninger. Det gis derfor innsyn i statssekretær Jon Gunnar Pedersens kundeliste med unntak av fem kundenavn. Disse er ikke offentlige på grunn av taushetsplikt, se offentleglova § 13 første ledd, jf. verdipapirhandellovens § 10-9 og § 3-4. Arctic Securities er innforstått med offentliggjøringen.

Kunder Jon Gunnar Pedersen har arbeidet med i Arctic Securities