Historisk arkiv

Høring - eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Forslaget følger opp Sundvolden-erklæringens punkt om å fjerne eiendomsskatten på maskiner.

Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”. I høringsnotatet legges det fram to alternative forslag til endring av reglene. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og–installasjoner skal fritas for eiendomsskatt. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som egen kategori og det vil derfor ikke lenger være mulig å kun ha eiendomsskatt på verk og bruk. Verk og bruk vil dermed eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom. Dette innebærer at produksjonsutstyr og –installasjoner fritas for eiendomsskatt, og det gir økt likebehandling mellom ulike typer næringseiendom. Eiendomsbeskatning etter reglene for alminnelig næringseiendom medfører også at gjenanskaffelsesprinsippet ikke lenger gjelder som hovedregel for verdsettelse. Ingen av alternativene medfører endringer i verdsettelsen av vannkraftanlegg.

Målet er å gjøre utskrivingen av eiendomsskatt mer forutsigbar og at eiendomsbeskatningen av verk og bruk blir mer lik eiendomsbeskatningen av andre næringseiendommer.

Høringsfristen er 18. september.

Les høringen her