Forsiden

Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2015

Vår ref.: 12/388 SL HWH/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).

Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis. Hvorvidt arbeidsmaskiner mv. skal anses å inngå i eiendomsskattegrunnlaget, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Regelen er kritisert for å være skjønnsmessig og skape uforutsigbarhet.

I høringsnotatet legger departementet fram to alternative forslag. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og –installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens alternativ 2 ikke bare fritar slikt utstyr, men også innebærer at verk og bruk opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer eiendomsbeskattes som alminnelig næringseiendom.

Forslagene får ikke betydning for fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 18. september 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Ole Todal Jenssen  e.f.
lovrådgiver

                                                                        Hallvard Wiesener Haga
                                                                        seniorskattejurist

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Alle kommuner

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske Revisorforening

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Lund & Co DA)

Nettverk fjord- og kystkommuner

Nettverk av Petroleumskommunar

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges TakseringsForbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Havneforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeskattekontoret

Petoro AS

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft AS

Statnett SF

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS