Historisk arkiv

Tekniske framskrivninger av klimagasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har ikke gjennomført nye utslippsberegninger i Nasjonalbudsjettet 2016, og tallene gir ikke uttrykk for endret ambisjonsnivå i klimapolitikken.

Det har i media vært hevdet at det i Nasjonalbudsjettet 2016 legges opp til høyere utslipp av klimagasser fram til 2030 enn tidligere lagt til grunn. Det er ikke riktig. Tallene i årets nasjonalbudsjett er kun en teknisk justering av fjorårets framskrivinger, for å ivareta nye retningslinjer fra FN for hvordan ulike klimagasser skal veies sammen.

Samlet effekt av metodeendringene er at utslippene i 2020 og 2030 er om lag 1,1 og 1 millioner tonn CO2-ekvivalenter høyere enn utslippene som er publisert i Nasjonalbudsjettet 2015. De nye retningslinjene er også innarbeidet i tallene for utslipp for tidligere år, og har medført en tilsvarende oppjustering av disse. Som i fjor viser framskrivingene hva utslippene kunne antas å bli dersom klimapolitikken fra 2014 hadde blitt videreført. De fanger dermed ikke opp nye tiltak i klimapolitikken fra det siste året.