Historisk arkiv

Nyheter

Vedtak – Silver Pensjonsforsikring AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Silver Pensjonsforsikring AS (Silver), som driver livsforsikringsvirksomhet, hovedsakelig i form av forvaltning av fripoliser, har søkt om midlertidig dispensasjon fra de nye kapitalkravene for forsikringsselskaper (Solvens II), som trer i kraft 1. januar 2016. Silver ønsker å bli underlagt de lavere kapitalkravene som tilsvarer kravene i tjenestepensjonsdirektivet, og som i dag gjelder for pensjonskasser (Solvens I).

Finansdepartementet er opptatt av at kundenes rettigheter blir ivaretatt. Både på grunn av vedvarende lav rente og fordi folk lever lenger, er det økt risiko for at kundene ikke vil få den pensjonen de har krav på med mindre Silver stiller opp med mer kapital. Kapitalkravene etter Solvens II skal sikre at selskapene har nok kapital til i framtiden å utbetale den pensjonen de har lovet kundene. I tråd med tilrådningen fra Finanstilsynet har departementet derfor avslått søknaden fra Silver om å bli underlagt tjenestepensjonsdirektivets lavere kapitalkrav istedenfor Solvens II-kravene.

Finansdepartementet har gitt Silver ett års utsettelse med å oppfylle Solvens II-kravene, frem til 1. januar 2017. Dette gir Silver mer tid til å forbedre sin kapitalsituasjon eller på annen måte sikre fremtidige pensjonsutbetalinger.

Les vedtaket her