Historisk arkiv

Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har 27. juni 2016 fastsatt forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Forskriften regulerer maksimalt formidlingsgebyr ved kortbaserte betalingstransaksjoner, og vil gjennomføre regler som tilsvarer EU-forordning om formidlingsgebyr. Formidlingsgebyret er det gebyret som kortinnehavers bank kan belaste brukerstedets (butikkens) bank for å behandle betalingstransaksjoner med ulike kortløsninger.

For transaksjoner med debetkort er maksimalt formidlingsgebyr satt til 0,2 pst. av transaksjonsverdien. For transaksjoner med kredittkort er maksimalt gebyr satt til 0,3 pst. av transaksjonsverdien.

Forordningen om formidlingsgebyr er EØS-relevant, men den er foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. Fastsettelse av forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. innebærer at regler tilsvarende forordningen innføres  i norsk rett før den EØS-rettslige forpliktelsen til gjennomføring inntrer. En slik førtidig gjennomføring har fått bred støtte i høringen.

 

Forskriften følger forordningens system med trinnvis ikrafttredelse. Bestemmelsene om maksimalsats trer i kraft 1. september 2016. Virksomhetsbestemmelsene som krever tekniske tilpasninger trer i kraft 1. november 2016. Dette gjelder krav om separasjon mellom kortordning og enhet som gjennomfører transaksjoner, til kort med flere varemerker og til spesifisert informasjon til brukersteder. Dette gjelder også brukerstedets rett til å velge blant kortordningenes kort, og informasjon om hvilke kort som aksepteres av brukerstedet. Reglene om formidlingsgebyr for firmakort med personlig debiteringsansvar trer i kraft 1. januar 2017. Treparts kortordninger som ligner på fireparts kortordninger gis frist til 9. desember 2018 med å tilpasse seg bestemmelsene om maksimalt formidlingsgebyr.