Historisk arkiv

Nyhetssak 15. jan: Pilar II i kapitalkravsregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt et brev til Finanstilsynet vedrørende praktiseringen av pilar II i kapitalkravsregelverket, med vurderinger og forslag som har til hensikt å gi berørte aktører og markedet mer forutberegnelighet og transparens.

Systemet med pilar II er en obligatorisk del av EUs kapitalkravsregelverk for banker. Pilar II omhandler tilsynsprosessen på enkeltinstitusjonsnivå, og er en sentral del av Finanstilsynets tilsyn med de enkelte finansinstitusjoner. Praktiseringen av pilar II-systemet er fortsatt under utvikling. Det fremgår av EUs regler at medlemslandene skal sikre at kompetente myndigheter blant annet har hjemler til å gi institusjonene pålegg om mer kapital enn det som følger av minstekrav og bufferkrav i pilar I. Videre stilles det krav til at kompetente myndigheter vurderer hvilke risikoer som ikke er dekket eller bare delvis dekket av pilar I-kravene, og at det gis pålegg om ytterligere kapital hvis vilkårene for dette er oppfylt. Tilsvarende regler er gjennomført i Norge og følger av finansforetaksloven.

- Det har vært en del oppmerksomhet rundt Finanstilsynets praktisering av pilar II i kapitalkravsregelverket. Jeg ønsker at dette systemet blir mer forutberegnelig og transparent for berørte institusjoner og for markedet. Jeg tar nå blant annet initiativ til mer transparens rundt tilsynets pilar II vurderinger, og mer offentlighet om eventuelle krav som følger av dette. Mer transparens vil bidra til en bedre forståelse av tilsynets pilar II-vurderinger. Forslaget om offentliggjøring vil blant annet kunne bidra til å styrke informasjonstilgangen i markedet , sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet har gitt uttrykk for følgende synspunkter i brevet:

- Det bes om at Finanstilsynet arbeider videre med å gjøre beregningsmodellene og metodene som benyttes i pilar II, mer forutberegnelige og transparente. Det kan bidra til en bedre forståelse av hvordan Finanstilsynet beregner pilar II-krav.

- Et pilar II-krav bør kunne utformes som et pålegg (enkeltvedtak), og som bør offentliggjøres så langt det lar seg gjøre. I samsvar med forvaltningslovens regler vil det da være krav om begrunnelse og klageadgang mv. Offentliggjøringen vil bidra til å styrke informasjonstilgangen i markedet.

- Strukturelle forhold som gjelder de fleste norske banker, skal reflekteres i pilar I-kravene, dvs. minstekrav til kapital og kombinerte kapitalbufferkrav i pilar I. Det bør ikke fastsettes krav om ytterligere kapital på institusjonsnivå når risikoen allerede er dekket av krav til kapitalbuffere og andre makroprudentielle krav. Dette er også i tråd med EUs regelverk.

Finansdepartementet har bedt om Finanstilsynets synspunkter innen 15. februar 2016.

 Les brevet her