Historisk arkiv

Om prospektforordningen mv.:

Verdipapirlovutvalgets femte utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin femte rapport til Finansdepartementet. Rapporten inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om prospekt.

Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende regler om EØS-prospekt som svarer til EUs forordning 2017/1129 (prospektforordningen), samt å fastlegge regler for nasjonale prospekt.

Hovedformålet er å forenkle prospektregelverket for å effektivisere markedets tilgang til kapital, samtidig som hensynet til informasjon og tilstrekkelig investorbeskyttelse opprettholdes.

Lovforslagene er nærmere omtalt i pressemeldingen fra utvalget.

Utredningen vil snarlig bli sendt på alminnelig høring.

Utvalgets leder, Filip Truyen, overrekker NOU 2018: 10 til statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.

Utvalgets leder, Filip Truyen, overrekker NOU 2018: 10 til statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet.

Les mer: