Historisk arkiv

Ikraftsetting av endringer i verdipapirhandelloven (markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt ikraftsetting av nasjonale regler som gjennomfører forordning EU nr. 596/2014 Markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen og tilhørende regelverk settes i kraft i nasjonal rett 1.mars 2021.

Ved lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. ble det vedtatt lovendringer blant annet for å gjennomføre markedsmisbruksforordningen i nasjonal rett. Markedsmisbruksforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i oktober 2019 og alle land har nå løftet sine konstitusjonelle forbehold.

Regler som gjennomfører markedsmisbruksforordningen i norsk rett, settes i kraft 1. mars 2021. Regler som gjennomfører tilhørende nivå-2 regelverk, vil bli satt i kraft samtidig.

Vedtaket om ikraftsetting gjelder endringene i verdipapirhandelloven kapittel 3, 4, 5, 12, 19 og 21. Med dette vil hele lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. være satt i kraft.