Historisk arkiv

Reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Pandemien har gitt et tregere leiemarked for utleiere. Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

Utleiere av bygg og anlegg må i dag inngå leieavtale innen seks måneder etter fullføring for å ha rett til fradrag for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør. Konsekvensen av å oversitte fristen for utleie, er at utleieren henvises til de mindre gunstige justeringsreglene.

Pandemien har ført til at det kan ta lengre tid å få på plass leietakere. Det kan medføre at utleiere som i et normalmarked ville fått på plass leieavtaler innen seksmånedersfristen, nå oversitter fristen. Som et midlertidig tiltak utvides fristen til tolv måneder.

Den midlertidige fristutvidelsen er gjennomført ved endring av merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. Dette vil gi en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.