Historisk arkiv

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert midlertidige lovendringer om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Adgangen til å beslutte dette gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv.

Arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.

Lovbestemmelsene trer i kraft straks og opphører etter 6 måneder, med mindre det besluttes forlengelse.