Historisk arkiv

Fastsetter regler for verdsetting av klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt et regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser. Med dette vil beslutningsgrunnlag for statlige prosjekter bli bedre og enklere å sammenligne.

Ved vurdering av offentlige tiltak med effekt på klimagassutslipp skal det benyttes CO2-priser i tråd med prisbaner fastsatt av Finansdepartementet. Prisbanene vil bli oppdatert årlig.

Regelverket er i samsvar med:

  1. Norges mål om å redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenliknet med nivået i 1990.
  2. Parisavtalens ambisjon om «å holde den globale temperaturstigningen godt under 2 grader, og tilstrebe å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader».
  3. At hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er klimagassavgifter og omsettbare utslippskvoter som gjelder på tvers av sektorer.

Reglene trer i kraft 1. januar 2022.

Finansdepartementet fastsetter reglene for samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak i et eget rundskriv. Dette bidrar til gode beslutningsgrunnlag og sammenlignbare analyser. Rundskrivet har til nå ikke hatt sentrale føringer for hvordan klimagassutslipp skal prises. Prisingen har vært fastsatt av den enkelte sektor eller i den enkelte analyse.

Karbonprisbaner til bruk i 2022 vil publiseres 13. oktober 2021.