Historisk arkiv

Lovforslag som gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) fremmet for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem to proposisjoner for Stortinget som sammen gjennomfører forsikringsdistribusjonsdirektivet i norsk rett.

Proposisjonene gjelder forslag til lov om forsikringsformidling, endringer i forsikringsavtaleloven og forslag om samtykke til godkjenning av EØS-komitebeslutningen som tar inn forsikringsdistribusjonsdirektivet i EØS-avtalen.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet har regler om formidling og salg av forsikringer, og regulerer adgangen til å utøve forsikringsformidlingsvirksomhet. Forslagene som fremmes for Stortinget innebærer at bestemmelser som gjennomfører direktivet vil finnes i en ny forsikringsformidlingslov, forsikringsavtaleloven og finansforetaksloven.

Et av hovedformålene med forsikringsdistribusjonsdirektivet er å innføre like rammer for formidling og salg av forsikringer uavhengig av salgskanal, og dermed sikre like konkurransevilkår og samme beskyttelsesnivå for kundene på tross av forskjeller mellom distributørene.

Regjeringen ber også om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning 26. oktober 2018 nr. 214/2018 som tar forsikringsdistribusjonsdirektivet inn i EØS-avtalen.

Beslutningen omfatter også direktiv 2018/411 som endrer gjennomføringsfristen for forsikringsdistribusjonsdirektivet. Forslagene vil også bidra til å løse utfordringene norske forsikringsformidlere har i Danmark.

Finansdepartementet vil komme tilbake til enkelte spørsmål som etter lovforslaget skal avklares nærmere i forskrift, for eksempel norske forsikringsagenters formidling av forsikringer i internasjonale forsikringsmarkeder.