Historisk arkiv

Nye midlertidige regler om frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning mv. med to måneder i 2021. Loven trer i kraft i dag.

Loven innebærer at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2021 for de fleste regnskapspliktige, til innen utløpet av august 2021. Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak. Generalforsamling og årsmøte skal med dette for de fleste selskaper og samvirkeforetak avholdes innen utgangen av august 2021. Det er også vedtatt å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021, til innen utløpet av august 2021.  

– Den nye loven vil gi blant annet foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. Den midlertidige loven er også i år basert på innspill fra flere aktører som har gitt utrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av utbruddet av covid-19, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Den midlertidige loven vil gjelde frem til 10. november 2021.