Historisk arkiv

Styrker kampen mot svart økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten fra 1.1.2016. Forslaget innebærer en betydelig styrking av statlige arbeidsplasser i mange regioner.

Arbeidsgiverkontrollen samordnes med Skatteetatens kontrollmiljøer og styrkes med 59 årsverk. Sammen med opprettingen av regionale kontorer som gir gode og effektive enheter over hele landet, innebærer reformen et viktig løft i kampen mot svart arbeid. Forslaget innebærer effektivisering av flere hundre årsverk, og gir innsparinger på over 300 millioner årlig, allerede fra 2016.

– Dette er et krafttak i arbeidet mot svart økonomi. Styrkingen av kontorer regionalt vil gi gode og effektive enheter over hele landet.Større og bedre fagmiljøer vil styrke kampen mot svart økonomi, gi bedre rettssikkerhet og føre til at oppgavene løses mer effektivt. Det blir enklere å ivareta likebehandling av skattyterne og bekjempe svart økonomi dersom oppgaven ikke følger kommunegrensene, sier finansminister Siv Jensen.

Dagens organisering av skatteoppkrevingen er ikke hensiktsmessig. Skatteetaten har det faglige ansvaret og fastsetter skatten, mens kommunene har det administrative ansvaret. Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som krever inn det Skatteetaten har fastsatt. Mange av disse kontorene er svært små, 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven.

– En smartere organisering gjør også at vi kan prioritere å styrke andre viktige tjenester for kommunenes innbyggere, som skole og eldreomsorg, sier finansminister Siv Jensen.

Skattedirektoratet oversendte i november 2014 en rapport til Finansdepartementet med forslag til hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres. Høringsrunden viser at både næringslivet og sentrale faginstanser mener flytting av skatteoppkrevingen til Skatteetaten er et viktig og riktig tiltak, spesielt i kampen mot svart økonomi. Med unntak av de som har oppgaven i dag, er det stor støtte til å gjennomføre reformen, blant annet fra Skattebetalerforeningen, NHO, Revisorforeningen, Advokatforeningen, Norges autoriserte regnskapsføreres forening, Byggenæringens landsforening, Økokrim, NAV, alle fire fagforeninger i Skatteetaten og hovedsammenslutningen UNIO. En interesseorganisasjon mot økonomisk kriminalitet (NØF) skriver blant annet at dagens organisering «gavner de kriminelle» og at det er nødvendig å innlemme skatteoppkreverne i Skatteetaten for å sikre at økonomisk kriminalitet blir avdekket i størst mulig grad.

Regionale arbeidsplasser
Regjeringen foreslår flere og større kontorer enn Skatteetaten selv la opp til i sitt forslag. – Vi vil opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplassene. Det skal bygges attraktive og gode kompetansemiljø mange steder i landet, og det blir kontorer i alle fylker. Samtidig ivaretas effektivitet, skattefaglige hensyn og publikums behov. Nye lokasjoner gir bedre geografisk spredning i tråd med innspill fra høringsrunden, og flere statlige arbeidsplasser i regioner som har få i dag, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår at skatteoppkrevingen skal organiseres på 33 steder, seks flere enn i Skattedirektoratets forslag. I tillegg til de kontorene Skattedirektoratet har foreslått vil Regjeringen etablere kontorer på Finnsnes, Voss, Lyngdal, Eid, Røros og Leira. Regjeringen vil også styrke kontoret i Kristiansund med 25 flere arbeidsplasser enn Skatteetaten la opp til i sitt forslag.

Overføring av skatteoppkrevingen er en del av reformen Regjeringen har satt i gang for en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel skal flyttes til Skatteetaten. Fra 1. januar 2015 ble også Statens innkrevingssentral en del av Skatteetaten. Med alle disse grepene vil fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter få en naturlig samling i Skatteetaten.

 

Nett-tv Nett-TV: Revidert nasjonalbudsjett 2015

Se sendingen her

Se sendingen her