Historisk arkiv

Perspektivmeldingen 2017:

Trygger Norge for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen la i dag fram Perspektivmeldingen 2017 hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem ble presentert.

Fra pressekonferanse på Kuben videregående skole i Oslo. Foto: Camilla Pettersen

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

I Norge er mange i arbeid, vi har store naturressurser og solide statsfinanser. Et godt utdanningssystem gjør at vi har en kompetent arbeidsstyrke. Inntekt og velstand er også jevnere fordelt enn i de fleste andre land.

Fra 2030 vil offentlige utgifter øke raskere enn inntektene hvis vi ikke gjør endringer. Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Det er godt nytt. Men utfordringen er at utgiftene i staten om ti-femten år begynner å vokse mer enn inntektene. Oljeinntektene vil ikke veie opp for dette, de får tvert imot mindre betydning.

Finansieringsgapet betyr at vi må gjøre noe annerledes i fremtiden. Regjeringen mener det er to strategier for å trygge velferdssamfunnet i fremtiden: øke yrkesdeltakelsen og ta i bruk nye og bedre løsninger i offentlig sektor.

– At mange er i jobb er nøkkelen til å finansiere velferdsordningene. Vi må skape flere jobber, flere må stå lenger i arbeid, og flere må jobbe heltid. Vi må sørge for at ikke helseproblemer, språkvansker eller manglende eller utdatert kompetanse hindrer folk i å være i jobb. Hvis vi i tillegg lykkes med å få mer ut av pengene som brukes i offentlig sektor, får vi mer velferd, sier finansminister Siv Jensen.

– Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen.

 Et hovedbudskap i perspektivmeldingen er at en vellykket utvikling krever at vi lykkes godt særlig på tre hovedområder:

  • Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting
  • Velstandsveksten må nå fram til alle
  • Få mer igjen for innsatsen, både i private og offentlige virksomheter

– Varig velstand krever evne og vilje til omstilling. Med et produktivt næringsliv, mange i arbeid og solide statsfinanser har Norge et godt utgangspunkt. Vår evne til å skape gode arbeidsplasser, øke deltakelsen i arbeidslivet og utvikle og ta i bruk nye løsninger vil være avgjørende for hvilket velstandsnivå Norge vil få og for hvilke velferdsordninger vi kan ha. Utfordringene må løses gjennom kloke valg år for år. Vi begynner allerede nå, for å trygge velferden også for fremtidige generasjoner, sier finansminister Siv Jensen.

Les mer:

Nett-tv Perspektivmeldingen 2017

Se sendingen her

Se sendingen her