Historisk arkiv

OECD om Norge: Godt tilpasset økonomisk politikk, men fremover blir prioriteringene mer krevende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

OECD legger i dag frem sin toårige gjennomgang av tilstanden i norsk økonomi med anbefalinger om den økonomiske politikken fremover. Rapporten slår fast at det går godt i norsk økonomi og at den økonomiske politikken er vel tilpasset situasjonen. Utfordringen er å kunne videreføre den høye velstanden og de omfattende velferdsordningene på lengre sikt.

– OECD gir støtte til regjeringens økonomiske politikk. Bruken av oljepenger ligger godt under handlingsregelen og tar høyde for at vi fremover forventer lavere vekst i fondet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Fremover vil det bli mindre rom for nye satsinger i finanspolitikken. Med svakere forventet vekst i fondet og økte utgifter, blant annet som følge av en aldrende befolkning, stiller det krav til høyere arbeidsinnsats og en mer effektiv offentlig sektor i årene som kommer ifølge OECD.

OECD
Direktør for landstudier i OECD, Alvaro Pereira, på en pressekonferanse i Finansdepartementet mandag 9. desember 2019. Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Den videre økonomiske utviklingen er sårbar for den politiske og økonomiske utviklingen ute. Internasjonale handelsspenninger, brexit og fall i oljeprisen er blant risikofaktorene som løftes frem. I norsk økonomi viser OECD til at høye priser på bolig og næringseiendom og husholdningenes gjeldsbyrde utgjør kilder til usikkerhet.

– Jeg deler OECDs vurdering av risikofaktorene for norsk økonomi. Utviklingen ute bærer preg av svakere vekst hos våre handelspartnere og usikkerhet som følge av opptrapping av handelsbarrierer. Heldigvis er norsk økonomi godt rustet til å håndtere slik risiko. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen i boligmarkedet, og vi ser at tiltakene virker, sier finansminister Siv Jensen.

OECD-rapporten vier et eget kapittel til det norske arbeidsmarkedet, der det uttrykkes bekymring for den høye andelen av arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet og mottar helserelaterte ytelser.

– Høy sysselsetting og lav ledighet er blant regjeringens viktigste målsetninger. Regjeringen arbeider på bred front for å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg ønsker OECDs analyse velkommen og ser dette som en viktig støtte for vår videre innsats for å få flere i arbeid, avslutter Jensen.

Nett-tv Finansministeren mottar rapport fra OECD

Se sendingen her

Se sendingen her