Historisk arkiv

Fakta om kompensasjonsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

 • Ordningen gjelder for skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:
  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak som er under konkursbehandling
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.
  • Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år.
  • Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.
 • Ordningen skiller mellom foretak som er statlig nedstengt og ikke, der de som er statlig nedstengt vil få en noe høyere kompensasjon. For å søke som statlig nedstengt må foretaket ha hoveddelen av sin virksomhet fra en aktivitet som er nedstengt.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5 000 kroner utbetales ikke.
 • Det settes to maksgrenser for utbetaling av kompensasjon på 30 millioner kroner per måned for ordinær utbetaling og 80 millioner kroner per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 %.
 • Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad. Det må likevel foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen.
 • Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:
  • Leie av lokale
  • Lys og varme
  • Renovasjon, vann og avløp
  • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • Regnskap, revisjon og rådgivning
  • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
  • Forsikring og avgifter på transportmidler
  • Forsikringspremier
  • Netto rentekostnader
 • Søkeren har selv ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er riktige.
 • Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.
 • Opplysninger om hvem som mottar støtte, hvor mye som tildeles og grunnlaget for beregning av kompensasjon vil offentliggjøres.
 • Det vil bli kontroll i ettertid med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.
 • Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.
 • Ordningen gjelder for mars, april og mai.
 • Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Det er også et krav til at de er registret i foretaksregisteret. Vi jobber videre for å få på plass løsninger til frivillige og ideelle organisasjoner som har uunngåelige faste kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningen eller andre ordninger.

Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen, og vil komme tilbake med løsninger på disse i neste søknadsrunde der det er mulig. Dette gjelder bl.a. beregning av kompensasjon for sesongbedrifter, kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader og avgrensninger for aktivitet innen utenriks sjøtransport. Se egen informasjon om foretak på Svalbard.

Søknadsskjema for mars og veiledning for søknaden blir tilgjengelig på kompensasjonsordning.no lørdag 18. april. Søknadsskjema åpner i første omgang for virksomheter som er pålagt å stenge fra staten, og vil åpnes for øvrige virksomheter mandag 20. april.