Historisk arkiv

Finansdepartementet starter arbeidet med å endre ordningen med frivilling retting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen varslet i revidert nasjonalbudsjett at Finansdepartementet vil vurdere endringer i ordningen med frivillig retting. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et notat hvor de beskriver hovedpunktene i et mulig forslag til fremtidig ordning.

– Finansdepartementet starter nå arbeidet med å endre ordningen med frivillig retting. De senere årene har åpenhet og informasjonsutveksling mellom land på skatteområdet økt betydelig. Det gjør at vi har et behov for å stramme inn ordningen. Jeg har merket meg forslagene til innstramminger i ordningen som Skattedirektoratet kommer med og synes dette er et interessant utgangspunkt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningen med frivillig retting har eksistert i mer enn 70 år og fikk sin nåværende form i 2010. I løpet av denne perioden har det vært betydelige endringer både i internasjonalt regelverk, samarbeid og kontrollmuligheter. Skattemyndighetene mottar stadig flere opplysninger fra utlandet, og oppdagelsesrisikoen for skjulte formuer og inntekter har derfor økt.

Skattedirektoratet foreslår at adgangen til frivillig retting videreføres, men med noen innstramminger i form av justering av bevisreglene, reduksjon av antall år en kan foreta frivillig retting for, samt innføring av ordning hvor Skatteetaten gis myndighet til å beslutte konkrete tidsbegrensede amnesti.

– Finansdepartementet vil nå vurdere innstrammingene som Skattedirektoratet foreslår og sende et forslag på høring så snart det lar seg gjøre, sier finansministeren.

Om ordningen

Frivillig retting innebærer at skattepliktige kan slippe tilleggsskatt og straff for ikke å ha oppgitt formue og inntekt. Den skattepliktige må gi opplysningene til skattemyndighetene frivillig.

Den unndratte skatten med renter må betales, men det ilegges ikke tilleggsskatt eller annen straff.

Ordningen gjelder ikke hvis rettingen er fremkalt av kontrolltiltak fra skattemyndighetene eller hvis skatten rettes som følge av opplysninger som kommer fra andre enn den skattepliktige.

Ordningen er ikke begrenset til utenlandsforhold eller skatt av en viss størrelse, men gjelder også for norske forhold og mindre beløp. 

Frivillig retting gjør det mulig å gjøre opp for seg, uten at skattemyndighetene behøver å bruke store ressurser på å avdekke og behandle sakene.