Historisk arkiv

Finansministerens innledning på pressekonferanse om tiltak knyttet til koronaviruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanners innledning på pressekonferansen om tiltak knyttet til koronaviruset, på Statsministerens kontor 10. mars 2020.

Det er en alvorlig situasjon vi nå står i. Som statsministeren sa, er det viktigste at dette rammer liv og helse – og vi må alle være med på dugnaden for å begrense smittespredningen.

Samtidig ser vi at flere deler av norsk næringsliv rammes av virusutbruddet, spesielt reiseliv og deler av industrien. Flere melder også om permitteringer.

Dette underbygges også av Norges Bank sitt regionale nettverk som kom i dag. Der meldes det om at; «Over en tredel av bedriftene som deltok i ringerunden har nedjustert vekstutsiktene sine de siste ukene.»

Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vedvare, men vi vet at høyst sannsynlig blir det verre før det blir bedre, fordi sykdommen sprer seg. 

Vekstanslagene for verdensøkonomien nedjusteres og det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Det har skapt betydelig uro i finansmarkedene. I går så vi kraftige utslag i børskurser og i finansmarkedene. I tillegg har oljeprisen falt og den norske kronen har svekket seg.

Virusutbruddet er blitt møtt med forebyggende tiltak av helsemyndigheter verden over. Det vil trekke ned den økonomiske veksten på kort sikt i de landene som er hardest rammet og hvor tiltakene er mest omfattende.

Foreløpig ser det ut til at veksten i den norske økonomien vil bremse litt ned før den henter seg inn igjen. Foreløpig er det mest sannsynlig at veksten kan ta seg opp igjen når virusutbruddet avtar.

Heldigvis er norsk økonomi solid og står godt rustet til håndtere dette:

 • Vi har mekanismer i arbeidsmarkedet som nettopp er rettet mot slike situasjoner som vi nå opplever. Permitteringsregelverket sikrer dagpenger til den enkelte arbeidstaker dersom han eller hun blir permittert. Da kan bedriftene raskt redusere sine kostnader, og vi unngår oppsigelser.
 • Vi har et velfungerende banksystem. Vi har gjennom flere år trappet opp kapitalkravene til bankene, og bankene er i dag solide. En god bankforbindelse vil være viktig for bedrifter som opplever midlertidige tilbakeslag. Norges Bank overvåker situasjonen i pengemarkedet og har beredskap for raskt å tilføre likviditet til bankene.
 • Oljeselskapene står godt rustet til å kunne håndtere fall i oljeprisen – langt bedre rustet enn de gjorde da oljeprisen falt i 2014.
 • Også staten står godt rustet til å håndtere et oljeprisfall.
 • Vi har handlefrihet i den økonomiske politikken. Vi vil kunne gjøre det vi mener er riktig for å håndtere situasjonen.
 • Oppsummert: Vi er godt rustet for å håndtere den økonomiske usikkerheten vi nå ser.

Oljeprisfallet i går kan også ha stor betydning for norsk økonomi. Om oljeprisen blir liggende på et lavt nivå over lengre tid, må vi vurdere tiltak målrettet mot dette. Oljeprisfall er en situasjon vi har erfaring med og verktøy til å håndtere.

Vi jobber på høygir for å møte de økonomiske utfordringene koronaviruset skaper. Som statsministeren redegjorde for, jobber hele regjeringen med dette.  Vi har tett kontakt med både næringslivet og bankene.

Vi følger med på reiselivsnæringen, industrien og andre næringer som er særlig utsatt. Jeg møtte NHO i forrige uke og næringsministeren møtte dem i formiddag. Jeg har invitert bankene til et møte i Finansdepartementet i morgen. Vi har også dialog med Norges Bank.

Jeg vil nå redegjøre for hva regjeringen vil gjøre for å begrense de økonomiske konsekvensene av korona-viruset.

Vi kommer til å jobbe med tre typer tiltak.

 • For det første kommer vi allerede på fredag med nødvendige strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser.
 • For det andre jobber vi med ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet på kort sikt, slik som flybransjen og reiselivsnæringen.
 • For det tredje vurderer vi bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, dersom dette blir nødvendig.

Felles for tiltakene er at de skal være målrettede, kunne ha rask effekt, og være avgrenset i tid.

Jeg vil nå gå litt mer inn på hva vi kan se for oss i de ulike fasene jeg nettopp snakket om.

På fredag legger vi frem flere konkrete tiltak:

 • Vi vil bruke penger i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må blant annet sikre at de kan kjøpe inn mer legemidler, og at de har penger til gjennomføre alle korona-analysene som nå er helt nødvendige.
 • Vi foreslår å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette vil vi gjøre gjennom å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering. Da vil bedrifter få bedre likviditet, og vi kan unngå oppsigelser. Staten vil rett og slett ta en større del av byrden.
 • Endringer i skattereglene:
  • Vi åpner for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiseliv. Da blir lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.
  • Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Vi foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.
 • Vi vil også se hva vi kan gjøre for å bistå flybransjen, som er svært hardt rammet. Vi jobber fortsatt med konkretiseringen av tiltak som kan avhjelpe situasjonen.
 • I en periode med lavere aktivitet kan det være rom for økt satsing på bedriftsintern opplæring eventuelt andre kompetansehevende tiltak. Dette vil komme den enkelte og bedriftene til gode på litt lengre sikt. Vi vurder nå hvordan dette kan innrettes.

Jeg vil si mer om detaljene i tiltakene når de legges frem på fredag. Vi vet at dette er tiltak som vil ha positiv effekt for mange reiselivsbedrifter og andre som er hardt rammet.

Forslagene vi legger frem på fredag, er målrettede og vil virke raskt. Det kan også bli nødvendig med ytterligere tiltak. Vi forbereder oss for det, og kommer tilbake med nye virkemidler i løpet av våren dersom det blir nødvendig.

Det gjelder særlig ytterligere tiltak for bransjer som er hardt rammet, som fly- og reiselivsnæringen. 

Sykehusene og kommunehelsetjenesten vil få mer midler dersom krisen blir langvarig og ressurskrevende.

Vi er nå i en alvorlig situasjon. Vi må sikre at denne krisen ikke får langvarige konsekvenser for norske bedrifters lønnsomhet. Det å skape bedrifter er vanskelig.

Vi må ta vare på de bedriftene vi har. 

Dette er bildet i dag. Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere om det er behov for å stimulere økonomien mer generelt. Dette jobber vi med hver eneste dag.