Historisk arkiv

Forenkler organiseringen av Mattilsynet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsråd 10. oktober endringer i matloven som legger til rette for en forenkling av organiseringen av Mattilsynet.

Regjeringen ønsker å forenkle organiseringen av Mattilsynet fra dagens tre nivåer til to nivåer. Det foreslås at dagens distriktskontor og regionkontor slås sammen til ett nivå. Hovedkontoret skal overta all behandling av klagesaker, som i dag foregår ved hvert av de åtte regionkontorene.

– Dette forslaget vil føre til mindre byråkrati og forenkler organiseringen av Mattilsynet. Vi ønsker å legge til rette for at Mattilsynet kan bruke mindre ressurser til administrasjon og mer til utøvende tilsynsvirksomhet. Det vil komme norske forbrukere til gode og øke mattryggheten. At vi nå samler klagebehandling ett sted vil også forenkle og sikre en mer enhetlig klagebehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Omlegging fra tre til to forvaltningsnivåer krever endring av matloven. Det er gjennomført en høring av endringsforslag til matloven som legger til rette for at Mattilsynet kan omorganiseres. Det ble samtidig foreslått enkelte endringer i lovens bestemmelser om gebyrer og virkemiddelbruk.

I dag kan virksomheter pålegges å betale gebyr for tilsyn og kontroll. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte gebyr rettet mot privatpersoner som utøver aktiviteter i privat og ikke-kommersielt øyemed. Virksomheter som ikke etterkommer pålegg eller grovt overtrer bestemmelser i loven kan i dag ilegges virksomhetskarantene for en begrenset periode. Det foreslås å utvide bestemmelsen til også å omfatte den som er ansvarlig i virksomheten.

Etter gode innspill i høringsrunden, er lovforslaget noe endret når det gjelder virkemiddelbruk. De foreslåtte endringene knyttet til lovhjemmel for overtredelsesgebyr fremmes ikke nå, fordi det er behov for mer tid til utredning før forslag kan legges frem for Stortinget.

Mattilsynet vil nå arbeide videre med endringer i sin organisasjon, med sikte på at endringene kan tre i kraft fra 1. januar 2015.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter