Historisk arkiv

Må søke individuell refusjon for legemidler for hepatitt C

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Blåreseptforskriften for behandling av hepatitt C endres 1. november. Det innebærer at legen må søke om refusjon på vegne av pasienter som skal bruke disse legemidlene.

Bakgrunnen for endringen er ønske om en kontrollert innføring av nye, kostbare legemidler til behandling av pasienter med en kronisk hepatitt C-infeksjon. Helse- og omsorgsdepartementet endrer derfor blåreseptforskriften for legemidler til denne behandlingen. Endringene innebærer at behandling, med unntak for legemidlene ribavirin og peginterferon, dekkes etter individuell søknad til Helfo.

Det innføres også krav om at behandlingen skal være forskrevet av spesialist i infeksjons-, fordøyelses- eller barnesykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Dette er i tråd med dagens praksis for forskrivning.

Departementet innfører videre krav om at behandlingen skal oppfylle kriteriene til alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet. Statens legemiddelverk gjør nå en helseøkonomisk vurdering for nye hepatitt C-legemidler. Når Legemiddelverkets vurderinger foreligger, skal Helsedirektoratet/Helfo fastsette vilkår for individuell stønad med utgangspunkt i disse vurderingene. Fram til resultatet av vurderingene til Statens legemiddelverk foreligger, settes vilkår for individuell refusjon med utgangspunkt i Legeforeningens faglige veileder for utredning og behandling av hepatitt C.

Norge vil med dette foreløpig legge seg på et nivå hvor de nye legemidlene vil kunne refunderes for pasienter med moderat til betydelig grad av leverskade og vi innfører dermed en mindre streng praksis for refusjon enn for eksempel Danmark og England.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. november 2014.

Les Blåreseptforskriften på Lovdata

Nærmere informasjon om vilkår for individuell stønad med videre er tilgjengelig på HELFOs nettsider.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter