Historisk arkiv

Nytt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den 1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet. Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. Regjeringen sender i dag ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettigheten.

–BPA kan bidra til at mange mennesker kan leve aktive og selvstendige liv, slik de fleste ønsker og forventer. I forbindelse med rettighetsfestingen har brukere og pårørende reist spørsmål om hva som ligger i rettigheten og hvor langt denne går. Regjeringen sender i dag derfor ut et rundskriv for å tydeliggjøre dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Rundskrivet skal være til hjelp for kommuner og brukere ved å utdype hvordan lovfestingen kan forstås og praktiseres. Flere har blant annet stilt spørsmål om forholdet mellom rett til BPA og kommunens øvrige ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven. Noen aktuelle temaer er disponering av timer i en BPA-ordning, BPA på reise og BPA i samlokaliserte boliger.

Les rundskrivet Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)