Historisk arkiv

Kort om helse- og omsorgsbudsjettet 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er om lag 198 milliarder kroner.

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgstjenestene. Målet er å sikre at enhver skal ha trygghet for at gode offentlig finansierte helsetjenester er der for seg og sin familie, når man trenger det.

Sentrale mål for regjeringen er:

 1. Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene
 2. Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren
 3. Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging

Her er noen av regjeringens forslag til økninger på helse- og omsorgsbudsjettet:

 • Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene 1589 millioner kroner, en økning på 2 prosent
 • Regjeringen legger til rette for 3 nye og 15 større investeringsprosjekter for sykehus i hele landet, som delfinansieres med lån fra staten. Det foreslås til sammen 2,9 milliarder kroner i lån til sykehusinvesteringer i 2018.
 • Opptrappingsplan for rusfeltet: 300 millioner kroner (gjennom kommunenes frie inntekter)
 • 1800 heldøgns omsorgsplasser: 152 millioner kroner
 • Pilot primærhelseteam: 55 millioner kroner
 • Én innbygger – én journal: 50 millioner kroner
 • Barnevaksinasjonsprogrammet: 42 millioner kroner
 • Modernisering av Folkeregisteret: 35 millioner kroner
 • Dekning av ideelle virksomheters historiske pensjonskostnader: 27 millioner kroner
 • Grunn-, videre- og etterutdanning: 25 millioner kroner
 • Saksbehandlingskapasitet pasientskadeordningen: 25 millioner kroner
 • Pilotprosjekt på legevaktfeltet og pilot oppfølgingsteam: 22 millioner kroner
 • Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: 20 millioner kroner
 • Nasjonalt tarmscreeningsprogram: 18 millioner kroner
 • Kommunal pasient- og brukerregister (KPR): 15 millioner kroner

Les hele helse- og omsorgsbudsjettet