Historisk arkiv

Velferdsteknologi gir bedre pasientbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye resultat viser at velferdsteknologi gir store gevinster både for pasientene og helse- og omsorgstjenestene når den brukes riktig.

- Nå har vi så god dokumentasjon på effekten av denne type teknologi at kommunene må ta dette i bruk i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten. Dette er viktig for å bygge en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En ny rapport fra Helsedirektoratet, styrker tidligere funn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og anbefaler at kommunene tar i bruk velferdsteknologi på flere områder.

Rapporten slår fast at:

  • Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og bedre kvalitet i tjenesten.
  • Nye tjenestetilbud med velferdsteknologi som er godt tilpasset brukerens behov gir økt opplevelse av mestring og selvstendighet for tjenestemottaker.
  • Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft.
  • Digitalt tilsyn har i flere kommuner erstattet fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte tjenester, og gitt økt ro og søvnkvalitet for tjenestemottaker. Pårørende og helsepersonell opplever mindre stress og bekymring ved at sensorer varsler ved behov for bistand.

Ressursbruk

I rapporten viser flere kommuner til gode erfaringer:

  • I Bergen kommune har hjemmesykepleierne funnet ut at 4 av 10 hjemmebesøk er unødvendige når de har tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte. Samtidig opplever de hjemmeboende økt selvstendighet og mestring, og er mer fornøyde med tjenesten.
  • Innføring av nytt pasientvarslingssystem hvor beboerrom/leiligheter har blitt utstyrt med sensorteknologi har muliggjort gevinster både for bruker, kommunen og sykehus. Østsiden sykehjem i Fredrikstad har unngått oppbemanning tilsvarende to stillinger på natt. Stabekk bo- og behandlingssenter har unngått oppbemanning av én nattevakt (sykepleier), tilsvarende en årlig besparelse på 1,7 mill. kroner.

De ansatte rapporterer om at teknologien gir mer ro og stimulerer til økt fysisk aktivitet blant beboerne. Teknologien har også vist seg å være fallforebyggende, som potensielt kan ha store besparelser for bruker, kommunen og sykehus. Innføring av nytt pasientvarslingssystem har også gitt større fleksibilitet og trygghet for de ansatte. Ansatte utfører tilsyn ut fra faktiske behov som oppstår. 

- Dette viser at samfunnet kan bruke fellesskapets ressurser på en mer effektiv måte. Gjennom klokere organisering, vil helsepersonell få frigjort ressurser til de pasientene som trenger det mest, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les til rapporten hos Helsedirektoratet