Historisk arkiv

Nyheter

Fastlegeordningen er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fastlegenes arbeidsbelastning har økt de siste årene, og det er nødvendig å ta grep for å få flere til å velge fastlegeyrket og for å skape en ordning som møter pasientens behov i fremtiden. Det viser evalueringen selskapet EY har gjort av fastlegeordningen.

- Jeg er glad for at vi nå har fått en bred og grundig evaluering av fastlegeordningen. Evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. At arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet bestilte evalueringen fordi stadig flere fastleger melder om økende arbeidspress og stadig flere kommuner melder om utfordringer med rekruttering. Samtidig med evalueringen bestilte også departementet en brukererfaringsundersøkelse om innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyd med ordningen. Den viser imidlertid også at brukerne med de største behovene er mindre fornøyd.

- Evalueringen viser at det haster med tiltak. Regjeringen har allerede satt inn flere tiltak for å forbedre og stabilisere fastlegeordningen. I årets budsjett har vi bevilget til sammen 218,5 millioner kroner til blant annet å øke rekrutteringen og å prøve ut nye arbeidsformer og digitale verktøy. Vi vil også ta mer langsiktige grep. Regjeringen vil, i samarbeid med Legeforeningen og KS, følge opp evalueringen og brukerundersøkelsen med en egen handlingsplan for fastlegeordningen, sier Høie.

Les evalueringen av fastlegeordningen (PDF)   

Les brukerundersøkelsen om fastlegeordningen (PDF)