Historisk arkiv

Flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeid og aktivitet er viktig for livskvaliteten. Status for Opptrappingsplanen for rusfeltet viser at stadig flere med rusproblemer får jobb i ordinært arbeidsliv.

Mann med hjelm ser på helseminister Bent Høie
Johnny har fått jobb i rivningsfirmaet R3, etter å ha hatt rusproblemer i flere år. Gjennom behandling ved Tyrili-stiftelsen fikk han prøve seg i arbeidslivet. –For meg betyr jobben at jeg klarer å fungere i hverdagen, sier Johnny. Her i samtale med helseminister Bent Høie. Foto: HOD

- Vi ser at flere får egen bolig og flere får arbeid. Da vi startet med Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2016, var det 42 prosent som ikke hadde aktiviteter i løpet av dagen. Nå er dette tallet nede i 28 prosent, og det er veldig positivt, sier helseminister Bent Høie.

Målet med opptrappingsplanen er blant annet å oppdage rusproblemer på et tidligere tidspunkt, hjelpe raskt, ha kortere ventetid, og bedre kvalitet i rusbehandlingen.

Status nå viser at antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester fortsetter å øke, med 505 flere årsverk fra 2018-2019.

- Flere ansettes i kommunene for å jobbe med psykisk helse og rus, og det er veldig bra. Vi er ikke i mål ennå, men vi ser resultater og det er gledelig, sier helseministerBent Høie.

Resultater av Opptrappingsplanen for rusfeltet så langt:

  • Andel med rusproblem som er i liten/ingen form for meningsfull aktivitet er redusert fra 42%-28%
  • Antall årsverk i kommunale rus- og psykiske helsetjenester har økt med 2500 årsverk siden 2016
  • 63 prosent av årsverksinnsatsen i kommunene går til personer med langvarig og alvorlig problematikk
  • Antall personer med rus- og psykiatriske lidelser som er uten bolig er kraftig redusert