Historisk arkiv

Handlingsplan for allmennlege¬tjenesten 2020-2024:

Allmennlegetjenesten styrkes med 1,6 milliarder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem en forpliktende handlingsplan for allmennlegetjenesten frem til 2024. Allmennmedisin skal være en trygg og attraktiv karrierevei. Det skal være god kvalitet i allmenntjenestene til alle brukere. Fremtiden er en teambasert allmennlegetjeneste. Dette er viktige innsatsområder i ny handlingsplan hvor allmennlegetjenesten styrkes med 1,6 milliarder de neste fire årene.

– Vi trenger fastlegene for å gi innbyggerne et godt helsetilbud og hjelp til å mestre livet der de bor. Fastlegeordningen har vært en suksess, men vi ser at ordningen nå er under press og flere kommuner sliter med å rekruttere. Vi tar derfor grep for å beholde leger som arbeider som fastleger i dag, og sørge for at flere ønsker å jobbe som fastlege og at de får brukt kompetansen og kreftene sine på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Dette er en etterlengtet og nødvendig handlingsplan. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre tiltak. Planen staker ut en tydelig retning for en styrket allmennlegetjeneste i kommunene. Den kan bidra til å snu krisen til optimisme og håp. Men jobben er langt ifra ferdig. Skal regjeringen nå målene som er satt, krever det ytterligere økonomisk satsing. Midlene må komme raskere. For krisen i fastlegeordningen pågår nå, og den eskalerer dag for dag. Og skal tiltakene gi ønsket effekt, må det bevilges enda mer. Først da kan vi være helt sikre på at dette merkes raskt ute blant fastlegene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Handlingensplanen har blitt til i dialog med Den norske legeforeningen, KS og Oslo kommune. Planen skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen inneholder 17 tiltak innenfor tre målområder:

En trygg og attraktiv karrierevei

Evalueringen av fastlegeordningen viser at arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin som uhåndterbar. Handlingsplanen inneholder flere tiltak som skal bidra at å styrke rekrutteringen og gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. I tillegg er det viktig at de som i dag er fastleger, har lyst til å forbli fastleger videre.

– Fastlegenes oppgaver har blitt for mange. Fastleger må få bedre tid til pasientene sine, og jobben må kunne kombineres med et vanlig familieliv, sier Høie.

God kvalitet til alle

Flere trenger helse- og omsorgstjenester i kommunene og hjelp til å mestre kroniske lidelser. Undersøkelser viser at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyd med fastlegeordningen, men de med størst behov er mindre fornøyd og at mange ikke er fornøyd med tilgjengeligheten. Handlingsplanen inneholder derfor flere tiltak som skal bidra til at hele befolkingen får allmennlegetjenester av høy kvalitet. Det skal legges til rette for systematisk kvalitetsarbeid og fagutvikling på fastlegekontorene. Flere leger skal få mulighet til å ta lederutdanning og det skal legges til rette for mer bruk av digitale verktøy.

Fremtiden er teambasert

En teambasert allmennlegetjeneste betyr en større bredde i det faglige tilbudet og flere helsepersonellgrupper som samarbeider om pasienten. Det gir god kvalitet og effektiv utnyttelse av ressursene. Målet er å skape et bredere og mere sammenhengende helse- og omsorgstilbud til innbyggerne. Tilbudet skal særlig møte brukere med kronisk sykdom og sammensatte behov. Det skal legges til rette for en mer faglig riktig arbeidsdeling mellom leger og annet helsepersonell på kontoret.

– Vi mener fremtiden er teambasert. Evalueringen av piloten med primærhelseteam og andre innspill skal brukes til å finne gode modeller for å videreføre og utvikle samarbeidet mellom helsepersonell på fastlegekontorene Vi skal ta vare på det som funger, høste erfaringer og videreutvikle virkemidlene i dialog i trepartssamarbeidet, sier Høie.

Viktige tiltak i handlingsplanen:

Grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.

Knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser. 

Øke antall avtaler for spesialisering i allmennmedisin og øke veiledningen

Avlaste fastlegene for oppgaver

Innføre en ordning med introduksjonsavtaler

Bedre kvaliteten på legetjenester til brukere med omfattende behov

Styrke Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)

Utvikle kvalitetssystem i allmennlegetjenesten

Gi flere leger mulighet for lederutdanning

Legge til rette for en mer teambasert tjeneste

Legge til rette for nye arbeidsverktøy og øke bruken av e-konsultasjon

Les handlingsplanen her