Historisk arkiv

Viderefører nasjonale smitteverntiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

De nasjonale smitteverntiltakene videreføres til siste halvdel av januar.

-Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og det ser ut som smitten har gått ned.  Det er veldig bra. Samtidig er situasjonen fremdeles ustabil, og det er nødvendig å holde på de nasjonale smitteverntiltakene lenger for å unngå at vi starter det nye året med en ny smittebølge og nye innstramminger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

På bakgrunn av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å videreføre de nasjonale smitteverntiltakene med noen mindre justeringer. Det er nødvendig å se hvilken betydning juleferien har på smittesituasjonen før regjeringen kan ta stilling til endringer i tiltakene. Derfor videreføres de i første omgang til andre halvdel av januar. Det gjøres følgende mindre justeringer:   

 • Råd om ekstra avstand ved besøk til personer i risikogruppe rettes også mot de som har vært i områder med mye smittespredning (nivå 4 eller 5) de siste 10 dagene.
 • Råd om å unngå unødvendige reiser innenlands inkluderer råd om mer avstand ved reiser fra områder med stor smittespredning, og at smitterisiko kan reduseres ved å være mer nøye på avstand og ikke delta på sosiale samlinger ti dager før man reiser.
 • Råd til kommunene som har videregåendeskoler og ungdomsskoler på rødt nivå understreker at kommunene jevnlig må vurdere om smittesituasjonen tilsier at nedjustering til gult nivå er forsvarlig. Videregående skoler og ungdomsskoler i kommuner som opplever kraftig smittevekst, må være forberedt på at tiltaksnivået kan bli rødt.

Svar på oppdrag om karanteneordningene sendes til relevante parter 

Karanteneordningene er svært viktige for å holde smittetallene lave. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjøre en helhetlig vurdering av karantenereglene. Departementet har mottatt et foreløpig svar, der Helsedirektoratet ikke anbefaler endringer nå. Departementet sender imidlertid det foreløpige svaret til relevante arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og KS for å få deres innspill. Da kan disse innspillene bli en del av den helhetlige vurderingen til regjeringen i siste halvdel av januar.

- Siden karantenereglene har så stor betydning for mange arbeidsplasser og verdiskapingen sender jeg dette til relevante parter allerede nå, sier Høie. Les brevet og foreløbig svar på oppdraget    

Nedenfor er sentrale smittevernråd og anbefalinger som gjelder nå (se egne råd for jul- og nyttårsfeiring)

Sosial kontakt

 • Alle bør i de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært i områder med mye smittespredning (nivå 4 eller 5 - lenke) bør holde to meter avstand til folk i risikogruppen (nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Reiser

 • Ved reiser fra områder med stor smittespredning bør man være nøye på avstand og ikke delta på sosiale samlinger ti dager før man reiser (nytt).
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Se egne råd når det gjelder reiser i forbindelse med julen)

Skoler og utdanning

 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør ha som mål å øke andel fysisk tilstedeværende undervisning, spesielt i områder med lavere smittepress.
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Kommuner med videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå må jevnlig vurdere om smittesituasjonen tilsier at nedjustering til gult nivå er forsvarlig (nytt).

Regler for alle i hele landet

Sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

Karantene og reiser

Endringer i reglene om karantenehotell

Regjeringen har endret covid-19-forskriften om karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

Se mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet her:

Endringer i reglene om karantenehotell - regjeringen.no

Justeringer i reglene om karantene

Det er nå kun gjort mindre justeringer i reglene om karantene:

Snever dispensasjonsadgang for å besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende

 • Personer som skal besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende kan søke kommunelegen om dispensasjon fra innreisekarantene. Dette gjelder også deltakelse i bisettelse eller begravelse til nærstående.
 • Unntaket fra karanteneplikt vil bare gjelde for gjennomføringen av det aktuelle formålet dispensasjonen gis for. Karantene vil ellers gjelde.
 • Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. De bør også så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.
 • Jeg håper at denne endringen kan bidra til en forbedring for nærstående som er i denne svært vanskelige situasjonen

Egne krav til gjennomføring av karantene for utenlandske militære avdelinger

Utenlandske militære avdelinger som kommer til Norge for trening, øving eller operasjon godkjent av Forsvarsdepartementet får unntak fra kravet om karantenehotell og enerom. Tropper på inntil 40 personer kan gjennomføre innreisekarantenen sammen i garnison, militærleir, i felt o.l. De skal da være fysisk adskilt fra øvrige kohorter, norske avdelinger og sivilbefolkningen.

Hovedreglene om når man skal i karantene ligger fast:

 • Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.
 • Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre.
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 dager. Karantenetiden kan ikke kortes ned med testing.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Det er gitt flere unntak fra kravet, blant annet for:
  • norske statsborgere og de som har bosted i Norge eller er i transitt
  • barn under 12 år
  • de som jevnlig kommer fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere
  • personell i kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Brudd på karantenereglene kan føre til høye bøter.