Forsiden

Historisk arkiv

Vil forbedre forslag til e-helselov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forslaget til lov om e-helse skal forbedres, og regjeringen trekker det derfor tilbake.

Det har kommet flere innspill til forbedringer til e-helseloven i høringen og debatten på Stortinget. Flertallet har også offentlig gitt utrykk for at det ikke støtter lovforslaget, og regjeringen velger derfor å trekke det.  

– Den nye e-helseloven vil være et viktig verktøy i digitaliseringen av helse- og omsorgstjenesten. Å forbedre lovforslaget og sikre bred støtte vil gjøre dette verktøyet enda bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Regjeringen fremmet den 3. april 2020 Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse. Målet med loven var å bidra til bedre nasjonal koordinering og styring av nasjonale e-helsetjenester. Loven skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, og bidra til at e-helseløsninger raskere kan tas i bruk.

For å følge opp forslagene til forbedringer som kom under høringen i Stortinget, er det behov for å gjøre flere endringer i lovforslaget. Dette vil kreve en grundig forarbeid. Dette handler særlig om direktoratets oppgaver og kompetanse til å gi pålegg, og regulering av plikten til private aktører.  Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering at den beste løsningen er at lovforslaget trekkes tilbake.